Екип / Биографии

Unfold

проф. д-р Диана Гергова

Адрес: Национален археологически институт с музей – БАН, ул. „Съборна” 2, 1000 София
E-mail: dianagergova@gmail.com

Образование и допълнителна квалификация
2001 специализация – Италия, Рим, Немски археологически институт. “Гробнична архитектура”
1999-2000 специализация – Япония, Японска културна асоциация. “Сравнителни изследвания в областта на вярванията и погребалните практики”
1997 специализация – Франция, Париж, СНР. “Гробнична живопис. Траки и келти”
1992 специализация – Италия, ЧНР. “Геоархеология”
1989 специализация – Англия, Британска Академия. “Погребални практики”
1982-83 специализация – СССР. “Тракийската култура в Източна Европа и Кавказ”
от 1987 ст. н. сътрудник в Секция “Тракийска археология”, НАИМ-БАН
1978-1986 н. сътрудник – АИМ-БАН
1977 специалист-археолог в Исторически Музей – Благоевград
1977 защитена дисертация, “Тракийските накити в българските земи през ранножелязната епоха /11-6 в. пр. Хр./”, д-р на историческите науки
1972-1977 докторант към Археологически институт с музей – БАН
1967-1971 история с археология в СУ “Св. Кл. Охридски”
Организационен опит
НАИМ:
2008-2010 и. д. научен секретар на НАИМ-БАН
1988-1990 завеждащ Секция "Тракийска археология", НАИМ-БАН
1987-1989 секретар на Координационния съвет на АИМ и НИПК
1985-1987 научен секретар на АИМ-БАН
Научни и културни институции и организации:
Управителен съвет на Националния комитет на ИКОМОС-ЮНЕСКО
Научен комитет по погребална археология – Браила
от 2009 Световен археологически конгрес – член и координатор за Централна и Източна Европа и Азия
2007-2008 Съвет за културно наследство към Управителния съвет на Българска академия на науките
2005-2009 Национален съвет за опазване на паметниците на културата – Министерство на културата
2002-2004 Международна “Шинто” Фондация към ООН
Чужди езици
английски, полски, руски, френски, славянски езици
Научна дейност
Сфера на научните интереси:
тракийска археология, бронзова и желязна епоха, етногенетични процеси, тракийската култура в евразийски контекст, археология на култа, миграции, археометрия, опазване на културното наследство
Археологически разкопки и проекти:
Разкопки
2011 тракийско светилише в м. Св. Илия, м. Клептуза, Велинград (ръководител)
2010 спасителни проучвания в Стрелча в района на Жаба могила (ръководител)
2009-2010 тракийско светилище на Дионис на връх Острец, Велинград (ръководител)
2008-2011 проучвания на Ахтопол (ръководител)
2008-2009 спасителни разкопки при Карнобат, об. 36, ЛОТ 4, АМ Тракия
2007 тракийски некропол при с. Любча, общ. Доспат (ръководител)
2005 проучвания на тракийско скално светилище при с. Стрелково, Силистренско (ръководител)
2003 спасителни разкопки на надгробна могила при Поморие (ръководител)
1998-1999 проучвания на Ахтопол
от 1988 селищна могила Дядово, българо-японски проект на НАИМ и Токайски университет (ръководител)
от 1985 селищна могила Дядово, българо-японски проект на НАИМ и Токайски университет (зам.-ръководител)
от 1983 Гетски религиозен и политически център в Национален резерват “Сборяново” (в сътрудничество с Англия (Кембридж), Франция (Лаборатория по археология - ЦНРС), Русия (Университета в Кемерово), Швейцария (Университетите в Женева и Лозана): археологическа карта, тракийското светилище „Камен рид”, тракийското светилище в двора на Демирбаба теке, елинистическият могилен некропол, средновековен ансамбъл с раннохристиянски параклис в м. „Града на доверието” (ръководител и координатор)
1978-1979 проучвания в Кабиле и на селищната могила Ясъ тепе
1978-1982 теренни проучвания и сондажи по долината на Струма, българо-полски проучвания (зам.-ръководител)
1974-1981 тракийски некропол при Кочан и Сатовча, Западни Родопи
1974-1975 проучвания на селището от ранножелязната епоха при с. Пшеничево, Старозагорско (ръководител)
Проекти
2009-2013 Проект CARARE (Connecting Archaeology and Architecture in Europeana) –Grant Agreement № 250 445, Европейска комисия
2008-2012 Елементи – следи и изотопни изследвания на скали, почви, минерали, въглища, води и археологически материали чрез използуване на Лазерна аблация и масспектрометрия в индуктивно свързана плазма (LA-ICP-MS), консорциум между НАИМ, Института по геология, Централната лаборатория по минералогия и кристалография (ЦЛМК) и СУ „Кл. Охридски” – проект на МОН по линия на „Изграждане на научна инфраструктура” (отговорник от НАИМ-БАН)
2009-2011 Съпоставяне на аналитични данни за състава на паметници от благородни метали от България и Русия, българо-руски проект между НАИМ-БАН и Институт по минералогия на РАН (ръководител от НАИМ)
2005-2010 Сборяново. Кръстопът на култури и религии, проект на ФНИ-МОН
2002-2010 Подобряване на лабораторното и инструментално оборудване на Националния археологически институт с музей, културна помощ на Японското провителство за НАИМ-БАН (ръководител)
1991-1994 Геоархеология на могилите, българо-италиански проект между БАН и ЧНР (представител на НАИМ-БАН)
Тракийската култура в българските земи през желязната епоха, НАИМ-БАН
Изложби: комисар, организатор, научен ръководител
Археологически парк „Дядово”. Постоянна изложба на място. Археологическа база Дядово, Новозагорско
2009-2011 Сборяново. Природа и паметници. Богове и хора – пътуваща изложба: Културен институт – Министерство на външните работи, София (2009-2010), Музей на Университета в Аархуз, Дания (2009), Посолство на България в Сеул, Южна Корея (2009), Посолство на България в Пекин, Китай (2009), Български културен институт – Париж, Франция (2010), Ancient Orient Museum – Tokyo и Tokay University, Япония (януари-септември 2011), Европейска комисия – Дъблин (2011)
2003 20 години Свещарска гробница и проучвания в “Сборяново”. София, Дом на архитектите
2003 Геза Фехер и България. НАИМ, Научен архив-БАН, Унгарски културен институт и НМ-Будапеща. София, НАМ
2002 Селищната могила при с. Дядово. 20 години българо-японско сътрудничество. 100 години от рождението на Т. Мацумае. София, НАМ
2000 Проникване в отвъдното. (Гробнична архитектура и стенопис в Тракия, Етрурия и Македония.) с проф. Щт. Щайнгребер. Музей на Токийския Университет, Токио, Япония
1997 Сборяново - по стъпалата на времето. 15 години проучвания. София, НАМ
1997 В царството на сенките - международна изложба. Сен Ромен ан Гал, Франция
1988 Рогозенско съкровище. Бон и Майнц, Германия
1981 Български съкровища. Dumbarton Oaks, САЩ
1976 Тракийски съкровища. Muzeum Narodowe, Варшава
1974 Тракийски съкровища. British Museum, Лондон
Избрана библиография:
Книги
•    Fruh-und altereisenzeiliche Fibeln in Bulgarien. – Prahistorische Вronzefunde, Abt XIV, Band 7, 1987, Verlag C.H.Beck, München.
•    Обредът на обезсмъртяването в древна Тракия (Engl. Summary). София, 1996, Aгато.
•    Sboryanovo – Тhe Sacred Land of the Getae. Bulgarian Bestseller. Sofia, 84 р., 2004.
•    Sboryanovo – Тhe Sacred Land of the Getae. In Japanese. Tokyo. 2011. Transl. by Y. Kimbara.
•    ¬Венедикова К., Д. Гергова, Б. Илиев. Демир баба – Железният баща. 195 c., София, 2006.
•    Герговa, Д., Е. Теодоров. Прабългарски и тракийски следи.  Изд. “Изток-Запад”, 124 c., 2006.
•    Гергова, Д., К. Венедикова. Демир баба теке. Българският Ерусалим. Агато, 112 c., 2007.
Статии
1.    ХХ Национална археологическа конференция /антична археология/. – Археология, 1975, № 4.
2.    Археологически проучвания в землището на с. Кочан, Благоевградски окръг. – Родопи 1975, № 4. /в съавторство с Цв. Ангелова/.
3.    Gergova, D., М. Domaradzki. Kultura tracka w I tys. рrszed n.e. – Z otchlani wiekow, 1976.
4.    Развитие на фибулата в Тракия през старожелязната епоха. – Векове, 1977, № 1.
5.    Проблеми на развитието на накитите в Северозападна Тракия. – Трациа Антиква, 3, 1978.
6.    J. Bouzek. Graeco-Мacedonian Bronzes. Prague, 1974. – Eirene, 1979 /рец./.
7.    Тракийската древност в Западните Родопи. – Родопи, 1980, № 3.
8.    Тракийският некропол при Кочан и Сатовча, Благоевградски окръг. – В: Родопите в миналото и днес. ОТД КИН, 1980.
9.    Трако-скитски взаимоотношения през І хил. пр.н.е. – Археология, 1980, № 3.
10.    Велков В., Д. Гергова и др. Разкопки в Кабиле. – АОР, 1980, 69 с.
11.    Contribution to the Рroblem of Thraco-Caucasian Relations in the Early Iron Age. – In: Pulpudeva, 3, 1980, 269–304.
12.    Genesis and Development of the Metal Ornaments in the Thracian Lands during the Early Iron Age. /11th-6th c. B. C./ – Studia Praehistorica, 3, 1980, 97–112.
13.    Some remarks on the Origin and Development of the Double-Looped Fibulae. – In: Actes du IIème Congrès International de Thracologie. Bucuresti, 1980, Т. І, 199–202.
14.    Гергова Д., Ив. Панайотов. Всесъюзна конференция “Проблеми на скито-сибирското културно-историческо единство”. – Археология, 1981, № 3.
15.    В. Велков, Д. Гергова, М. Домарадски и др. Разкопки в Кабиле. – АОР, 1981, 50.
16.    Разкопки на тракийския некропол при Кочан и Сатовча, Благоевградски окръг. – АОР, 1981, с. 26.
17.    Женският тракийски накит и облекло през ранножелязната епоха. – В: Сб. България 1300. Институции и държавна традиция /ІІІ конгрес на БИД/. София, 1982, 63–70.
18.    Гергова Д., Ил. Илиев. Към въпроса за поселищното развитие в района на Кабиле и Югоизточна Тракия през ІІ-І хил. Пр.н.е. – В:Поселищен живот в Тракия. Първи нацuонален симпозиум. Ямбол, 1982, 11–23.
19.    Произход, характер и датировка на съкровището от Бързица /б. Шеремет/, Варненски окръг.- Археология, 1982, № 3-4, 1-16.
20.    Разкопки на тракийския некропол при Кочан и Сатовча, Благоевградски окръг. – АОР 1982, Михайловград, с. 33 /в съавторство с Ил. Кулов/.
21.    Велков В., М. Домарадски, Д. Гергова, Ил. Илиев. Разкопки в Кабиле и неговата околност. – АОР, 1982, Михайловград, 26-27.
22.    М. Чичикова, Гергова Д. Разкопки на тракийското селище при с. Пшеничево, Старозагорско. – АОР, 1982, Михайловград, с. 29 .
23.    Wczesny okres rozwoju kultury trackiej w dolinie Srodkowej Strumy I Gornej Mesty. – Acta Universitatis Wratislaviensis, N 598, 1983, 155-160.
24.    В. Велков, Д. Гергова, М. Домарадски . Разкопки в Кабиле. – АОР, Плевен 1983, 46.
25.    Ал. Александров, Гергова Д. Разкопки на тракийската крепост Камен рид при с. Малък Поровец, Разградски окръг. – АОР, 1983, 45–46 /в съавторство с /.
26.    Разкопки на тракийското селище при с. Пшеничево, Старозагорско. – АОР , Плевен 1983, с. 38.
27.    Тракийски светилища и селища по долината на р. Струма. – АОР, 1983, Плевен, с. 35.
28.    Разкопки на тракийската крепост Камен рид при с. Малък Поровец, Разградски окръг. – АОР, Смолян, 1984, 45–46.
29.    Разкопки на Камен рид край с. М. Поровец, Разградски окръг. – АОР, Сливен, 1985, 78– 80.
30.    Гергова, Д., Лам Ми Зунг. Тракийската крепост в м. Марена при с. Марикостиново, Благоевградски окръг. – АОР, Сливен, 1985, 86–87.
31.    Постижения и проблеми в проучването на ранножелязната епоха в Тракия. –Археология, 1986, № 2.
32.    Гергова, Д., Ал. Гоцев, Д. Вълчева. Проучвания на обекта Камен рид край с. Малък Поровец, Разградски окръг. – АОР, 1986, В. Търново, 46–47.
33.    За сакралния характер на находката от Рогозен. – Археология, 1987, № 3, 3–13.
34.    Гергова Д., Д. Вълчева, Ж. Михайлова, Ал. Александров. Проучвания в Сборяново край Исперих. – АОР, 1987, 52–54.
35.    Гергова, Д., Д. Вълчева. Разкопки в м.  Камен рид край с. М. Поровец, Разградски окръг. – АОР, Разград, 1987,70–72.
36.    Катинчаров, Р., Д. Гергова, с кол. Разкопки на сеилщната могила при с. Дядово, Сливенски окръг. – АОР, 1987, с. 65.
37.    Съкровищата от Тракия и хиперборейския мит. – В: Българските земи в древността. България през средновековието. Доклади на Втория международен конгрес по българистика. Т. 6, 1987, 53–74.
38.    The Thracian-Caucasian Relations and the Thracian Tribe Trerae. – In: Die Urnenfelderkulturen Мitteleuropas. Symposium Liblice 21-25.10.1985. Praha, 1987, 409–420.
39.    Гергова, Д. с кол. Теренни обхождания и сондажи за археологическата карта на Сборяново, Исперихска община. – АОР, 1988.
40.    Тракийският обект в м. “Камен рид” край с. Малък Поровец-разкопки, резултати, проблеми. – Terra Antiqua Balcanica, ІІІ, 1988, 165–172.
41.    De begraven schat. – In: De Thrakische Konigsschat. Amsterdam, 1988, 36–40.
42.    Die Bedeuting der Schatzfunde in der Thrakischen Welt.- In : Der Thrakischen Silberschatz aus Rogozen, Bulgarien. Katalog. Bonn-Mainz-Freiburg-Munchen-Hamburg, 1988, 51–58.
43.    Las ofrendas sacradas de los tracios. – In: Tesoros de las tierras Bulgaras. Pabellon Mudejar, 1988, 19–22.
44.    Киммерийская проблематика с фракийской точки зрения. – В: Тезисы докладов областной конференции “Проблемиы скифо-сарматской археологии Северного Причерноморья”, посвященной 90 летию со дня рождения профессора Б. Н. Гракова, Запорожье, 1989, с. 33.
45.    Гергова Д. и др. Източен могилен некропол н. Могила 13. – АОР, 1989, 35–37.
46.    Гергова Д., М. Чичикова, А. Балканска и др. Проучвания в Сборяново. – АОР, 1989, Кърджали, 34–35.
47.    About the Sacral Character of the Rogozen Тreasure. /In Japanese/- In: Balkan and Asia Minor Studies. Tokyo, 1989, 23–34.
48.    The Rogozen Treasure and One Religious Feast in Ancient Thrace.- In: 17 Internationale Eirene Konferenz. Berlin, 1986 (= Klio, 1989, 71/1), 36–50.
49.    Thracian Burial Rites of Late Bronze and Early Iron Age.- In: Thracians and Myceneans. Proceedings of the 3th International. Congress of Thracology. Rotterdam 1984. Leiden-Sofia, Brill, 1989, 231–240.
50.    The Thracian Culture of the Iron Age. Actual State of its Archaeological Investigations in Bulgaria. Sixième Congrès International d’études du Sud-Est Européen. Résumés des Communications. Histoire 1. Sofia, 1989, 15–16.
51.    Some Common Problems of Interrelations between Thrace and Northern Europe. – In: Pulpudeva, VI, 1989.
52.    Гетското религиозно и политическо средище в "Сборяново" - нови данни за характера му. – Terra Antiqua Balcanica, IV, 1990, 66–71.
53.    Гергова, Д. с кол. Проучвания в резервата Сборяново. – АОР, 1990, Кюстендил, 46–49.
54.    Тракийската култура през ранножелязната епоха в ЮЗ Тракия – проучвания и проблеми. – В: Тракийската култура в Родопите, горното течение на Марица, Места и Струма. Смолян, 1990, 17–29.
55.    The Find at Rogozen – a Source on the Religious and Political Life in Thrace at the End of the 5 th c.B.C. – TAB, V, 1990, 112–119.
56.    Гергова, Д. Ив. Кулев. Втора конференция по археометрия в Делфи. – Археология, 1991, № 4.
57.    Гергова Д. с кол. Проучвания в резервата Сборяново. – АОР, Ловеч, 1991, 44–47.
58.    Десет години проучвания в "Сборяново". – В: Хелис, I, С., 1992, 9–27.
59.    Гергова Д. с кол. Проучвания в резерват Сборяново. – АОР, 1992, 40–43.
60.    Сборяново-Хелис-Даусдава – свещена тракийска земя. Екосреда. Лято 1992, 10.
61.    Dausdava – Formation, Development and Thracian Connection. – In: Relations thraco-illyro-helleniques. Actes du Xème Symposium national de tracologie. Participation Internationale. Baile Herculanum, 1992, 130–131.
62.    Helis series, vol I, II , 1992 / редактор- съставител/.
63.    Interdisciplinary approach in the investigations of Sboryanovo. – В: Xeлис, II, C., 1992, 9–22.
64.    Studies of tumulus N 13 from the Eastern necropolis of Sveshtari. (Preliminary communication). – Хелис, II, C., 1992, 118–126.
65.    The Рroblem of the "Рlundered" Thracian Тombs and its Рroposed solution: A new method applied during excavations.- In: H. Schliemann. Grundlagen und Ergebnisse moderner Archеologie. 100 Jahre nach Schliemann Tod. Berlin, 1992, 283–292.
66.    Some Common Problems of the Interrelations between Thrace and N. Europe. – In: Pulpudeva, 6, 1993, 65–71.
67.    Preface. – In: Helis, III. Sofia, 1994, 7–8.
68.    Gergova D., I. Iliev, V.Rizzo. Seismic Effects on Tombs in Sveshtari, dated to the Hellenistic period. In: Terremoti et Civilta Abitative. Roma, ottobre 1993 Annali Geofisici ,1994.
69.    Some Common Problems of the Ritual Behavior of Thracian and Macedonians. – Ancient Macedonia, VI, Thessaloniki. 1994.
70.    Christoskov, L., D. Gergova, V. Rizzo. Traces of Seismic Effect on Archaeological Sites in Bulgaria. In: Terremoti et Civilta Abitative. Roma, ottobre 1993, Annali Geofisici, 1994.
71.    Culture in the Late Bronze and Early Iron Age in Southwest Thrace (Upper Mesta and Middle Struma Valleys). Зборник Нова Сериja, бр.1, 1995, археологиjа. Скопjе, 31–48.
72.    Skias – the newly discovered inscription from the Thracian tumulus near Kapinovo, V. Tarnovo district. – Thracia 11, 1995, 385–392.
73.    The Thracians: Late Bronze Age to Roman Antiquity. – In: Pirin. Geological Guidebook. Sofia, 1995, 12–13.
74.    The Treasure from Vulchitran and the Amber Route in the Balkans.-In: The Early Hallstatt Period (1200-700B.C.) in South Eastern Europe. Alba Julia 1994. – Apulum, 1995, 69–79.
75.    Le centre religieux et politique thrace du Ier millénaire av.J.C. de Sboryanovo. – In: Au royame des ombres. La peinture funéraire antique. Réunion des Musées Nationaux. Paris, 1997, 24–26.
76.    The Tumular Cemeteries near Sveshtari, NE Bulgaria - Problems and Methods of Investigations. – In: 2nd Southern-European Conference on Archeometry. Delphi, April, 199, PACT, 1998, 119–21.
77.    Предговор. Б. Илиев. Свещари. Село край древни светилища. София, 2000, 5–8.
78.    The Tripartite Vessel from Vulcitrun – Epoch and Function. – Thracia, 13, Serdicae, 2000, 137–147.
79.    Y. Valeva, D. Gergova. Monumental Tombs, Tomb Paintings and Burial Customs of Ancient Thrace. – In: Investing in the Afterlife. Tokyo University Museum, 2000, 182–189.
80.    Sboryanovo – Investigations, Discoveries and Problems. – In: Japan ICOMOS Information, 4, 2000, 17–24.
81.    Бронзова и ранножелязна епоха. – Разкопки и проучвания, 27. Материали за археологията на Средна Струма. София, 2001, с. 73.
82.    Сондажно проучване в м. Орешките, с. Долна Рибница, Благоевградско. – Разкопки и проучвания, 27. Материали за археологията на Средна Струма. София, 2001, 22–25 /в съавторство с Л. Перничева/.
83.    Тронът и седящият покойник.Средиземноморски успоредици. (Към генезиса и разпространението на един аспект на тракийската  погребална обредност.). – В: Годишник на Департамент Средиземноморски и източни изследвания, НБУ, т. І. Сборник в чест на проф. Зл. Гочева. София, 2002, 37–41.
84.    The Dyadovo Tell. Sofia, 2002, 4 p.
85.    Гергова Д., Вагалински Л., Ваклинова М., Русева Б., Хаджиев К. Състояние и проблеми на методиката и методологията на българската археология. Археология XLII, 3-4, 105-120, 2001.
86.    M. Kovacheva, N. Jordanova, M. Kostadinova, V. Karloukovski, V. Gigov, D. Gergova, D. Genov. Summary results of the аrchaeometric studies of the Bronze Age tell Djadovo, district of Sliven, South Bulgaria. – Archaeologica Bulgarica, 2002, No 6, 1–17.
87.    Kuleff I., R. Djingova, M. Arnaudov, D. Gergova. Provenance study of Iron Age amber from Bulgaria. – In: Proceedings of the 31-st Symposium of Archaeometry. Budapest, 27 April – 3 May 1998. Archaeometry 98, E. Jerem and K. Biró (Eds.), British Archaeological Reports. International Series 1043 (II) and Archaeolinqua Central European Series 1,. Vol.2, Oxford, 2002, 757–760.
88.    В поисках Эвридики. О некоторых общих эелементах в культурном развитии древней Фракии и Японии в начале железного века. – In: 8th International Shinto Conference, Moscow, September 2002. Москва, 2003, 77–86.
89.    Гергова, Д., Т. Кадийска. Светлината в сакралната архитектура на тракийските гети. – Детайли, /2003, № 1, 6–10.
90.    The Necropolis of the Getic Dausdava – Planning and Meaning. – In: The Grave as an Expression of the Dead Social Status. Braila, 2003, 4–6.
91.    Zlateva B., M. Kuzmanov, I. Kuleff, R. Djingova, D. Gergova. Multi-element analysis of bones for dietary reconstruction of the inhabitants of Thracia at Hellenistic times (Bulgaria). – Berliner Beiträge z. Archäometrie, 20, 2003, 117–131.
92.    Gergova D. and all. Projet Sboryanovo. Grouрe d’études thraces – Institut d’archéologie de Sofia. Biuven Kasaba. Les premières recherches sur le cite de Biuven kasaba (Sboryanovo/Bulgarie). Rapport de la campagne 2002. Lausanne, 2003.
93.    Изборът на култура. Между сензацията и манипулацията. – в-к “Култура”, бр. 2004, 2004.
94.    Петнадесет съкровища от българските земи от Д. Овчаров. – Паметници, реставрация, музеи, бр. 4, 2004, 45–49.
95.    Свещарската гробница. – Детайли, 2004, № 3.
96.    Свещарските гробници–близнаци и тракийският път към безсмъртието – реалности и проекти за бъдещето. – Детайли. 2004, № 4, 86–92.
97.    Златните “сандали”. – В: Годишник на Департамент Средиземноморски и източни изследвания, НБУ, т.ІІ. Сборник в чест на проф. Я. Тодоров. София, 2004, 37–40.
98.    Гетите, които... обезсмъртяват. Проблеми на изследването на гетския некропол в Сборяново. – В: GETICA, кн.1. София, 2005, 4–12.
99.    Западен могилен некропол. – В: Хелис, IV, 2005, 62–82 /в съавторство с Д. Вълчева/.
100.    Летница, Ашман и Сатън Хуу. Парадни шлемове и култови практики . – МИФ, 10. Съкровището. София, 2005, 148–162.
101.    Нови данни за тракийски традиции в средновековната българска култура. Парадните шлемове. – В: Корени на българската цивилизация. Булкорени, 2005, 151–172.
102.    Проучване на селищната могила при Дядово, Новозагорско през 2004 г. – АОР за 2004. София, 2005, 82–83 /съавторство с Г. Кънчева-Русева/.
103.    Проучвания на ранносредновековен ансамбъл в м. Бювен касабъ (Града на доверието) – ИАР Сборяново – АОР за 2004. София 2005, 134–135.
104.    Проучвания на селищната могила при с. Дядово, Новозагорско – АОР за 2005. София, 2006, 92–93 /в колектив/.        
105.    Проучвания на тракийското светилище в двора на Демир баба теке – ИАР Сборяново – АОР за 2004. София, 2005, 132–133 /в съавторство с Ил. Катевски/.
106.    Светлини и сенки. Храднокръвие и чувства. Програма ФАР – промоция на културното наследство в Разградска област. – Паметници, реставрация, музеи, 2005, бр. 4, 55–60.
107.    Съкровището от Летница. Структура и функции. – В: Heros Hephaistos. Studia in honorem Liubae Оgnenova-Marinova, Faber, 2005, 59–71.
108.    Evstatiev, D., D. Gergova, B. Vachev. Archaeological and Geological Analogues for the Safety of the Radioactive Waste Repositories. – Annual Report 2005. Institute for Nuclear Research and Nuclear Energy. Sofia, 2005, 84–88.
109.    Evstatiev, D., Gergova D, V. Rizzo. Geoarchaeological characteristics of the Thracian tumuli in Bulgaria. – Helis, 4, 2005, 156–168.
110.    Гергова, Д., М.. Кузманов. Проучвания на Могила 1 от западния елинистически некропол на Сборяново. – В: Хелис, V, 2006, 212–228.
111.    Сборяново – от праисторията до средновековието. – В: Текето на Демир баба – Железния баща. София, 2006, 20–41.
112.    Сборяново. Религии и паметници. – В: Хелис, V, 2006, 25–38.
113.    Свещени сгради в двора на текето на Демир баба. – В: Текето на Демир баба – Железния баща. София, 2006 /в съавторство с А. Балканска/.
114.    Тракийско скално светилище при с. Стрелково, Силистренско. – АОР за 2005. София, 2006, 93–94 /в съавторство с Г. Атанасов/.
115.    Тронът в тракийското погребение или седящият покойник. В: 2000 години християнство. Международен симпозиум. Сандански. – В: Spartacus, II, 2006, 60–66.
116.    Kuleff, I., I. Iliev, E. Pernicka, D. Gergova. Chemical and lead isotope compositions of lead artefacts from ancient Thracia(Bulgaira). – Journal of Cultural Heritage, 2006, No 7, 244–256.
117.    L’eschare dans le monde Thrace et Celte. – In: Thracians and Celts. Proceedings of the International Colloquium from Bistrita, 18-20 mai 2006. Editura Mega,Clij-Napoca, 2006, 149–166.
118.    Zlateva, B., M. Kuzmanov, I. Kuleff, R. Djingova, D. Gergova. Multi-element analysis of bones for dietary reconstruction of the inhabitants of Thracia at Hellenistic times (Bulgaria). – Berliner Beiträge z. Archäometrie, 20, 2006, 224–338.
119.    The Eternity of a Burial Rite. The Throne and the Sitting Dead. 7th International Colloquium of Funerary Archaeology. Sibiu 2005. – Acta Terrae Septemcastrensis, V,1, 2006, 51–62
120.    The Golden sandals. – Folia Archaeologica Balkanica. In honorem Verae Bitrakova Grozdanova, 2006, 111–117.
121.    The tumular embankment in the burial rites  and cosmogony of the Thracian Getae. The cosmic egg. – ISTROS, 13, 2006, 85–95.
122.    Археологически парк Дядово. Селищна могила Дядово. Нова Загора, 2007 , 4 c.
123.    Гергова, Д., Р. Василев, Й. Анастасов, Я. Иванов. Археологически разкопки на ансамбъл от каменни сгради в м. Бювен касабъ, на територията на ИАР Сборяново, в землищата на М.Поровец и Свещари, община Исперих, Разградска област. – АОР през 2006 г., София, 2007, 108–111.
124.    Гергова, Д., Х. Камуро, Т. Кънчева-Русева. Археологически разкопки на селищна могила при с. Дядово, община Нова Загора. – АОР през 2006 г. София, 2007, 101–103.
125.    Гергова, Д., М. Кузманов, Я. Иванов, И. Катевски. Геофизично проучване на четири могили от западната група на елинистическия некропол на ИАРСборяново, в землището на с. М. Поровец, община Исперих, Разградска област. – АОР през 2006 г. София, 2007, 107–108.
126.    Гергова, Д., М. Кузманов, Я. Иванов. Геофизични проучвания и археологически разкопки на шест могили от елинистическия некропол на гетското средище в ИАР Сборяново, в землището на Свещари, Община Исперих, Разградска област. – АОР през 2006 г. София, 2007, 104–107.
127.    Нови данни за сакралната архитектура в двора на Демир баба теке. Изследвания в памет на акад. Анание Явашов. Академична издателство „Марин Дринов”, София 2007, 47–53.
128.    Die Bestattungssitten der Thraker. – In: Die Alten Zivilisationen Bulgariens. Das Gold der Thraker, Basel 2007, 59–69.
129.    Les tombaux Thraces de la Bulgarie de Sud –Est. – L’archéologue [Paris], № 90, 2007, Dossier Les thraces, 8–11.
130.    Sanctuaires et places de culte des gètes dans la Bulgarie du Nord-Est. – In: Iron Age Sanctuaries and Cult Places in the Thracian World. Proceedings of the International Colloquium Brasov, 19-21 October 2006. Brasov, 2007, 63–78.
131.    Българо- японски проучвания в археологически парк „Селищна могила Дядово”, Новозагорско през 2008 г. – В: Българска археология 2008. София, 2008, 18–19.
132.    Встъпление. – АОР през 2007 г. София, 2008, с.220=
133.    Есхарата в гетското погребение. – In: PHOSPHORION. Studia in honorem Mariae Cicikova. Sofia, 2008, 255–267.
134.    За Мария Чичикова и за нейния праздник. – In: PHOSPHORION. Studia in honorem Mariae Cicikova., Sofia 2008, 9–110.
135.    Гергова, Д. Кузманов М., Я. Иванов. Некропол на бесите при с. Любча, м. Орфенското, община Доспат. В: Археологически открития и разкопки през 2007 г., София, 2008, 269–270.
136.    Опазването на културното наследство и културата на опазването. В: Св. Георгиев. Правен режим на културното наследство в Република България. София, Агато, 2008,7–12.
137.    Гергова Д., Т. Кънчева-Русева, Х.Камуро, Т. Секине. Проучвания на селищна могила Дядово, община Нова Загора. В: Археологически открития и разкопки през 2007 г. София 2008, с. 105 и сл.
138.    Селищната могила при с. Дядово, Новозагорско. Систевмата от ровове в устройството и функциите на селището от бронзовата епоха. – В: Археологически и исторически проучвания в Новозагорско. Т. 2. Исторически Музей Нова Загора. Агато, 2008, 14–20.
139.    Gergova, D., I. Katevski. Archaeology and Geophysics in the Sboryanovo National Reserve. – In: Geoarchaeology and Archaeomineralogy. Proceedings of the International Conference 29-30 October 2008, Sofia, 374–379.
140.    Geoarchaeological studies in the Sboryanovo National Reserve (North-East Bulgaria) – In: Geoarchaeology and Archaeomineralogy. Proceedings of the International Conference, 29-30 October 2008, Sofia, 367–373.
141.    Thracians, Greeks and Romans in Ancient Anchialo.– Istoria kai Politismos tou Ellenismou tes Aghialou. Athena, Ekdoseis Eypasia, 2008, 83–97.
142.    Българо-полските теренни археологически проучвания в Благоевградска област 1978-1982. – Известия на Регионален исторически музей Благоевград, т. V, 2009, 23–36.
143.    Гергова, Д. Т. Кънчева-Русева, Д. Генов, Х. Камуро, Т. Секине. Българо-японски проучвания на селищната могила при с. Дядово при с. Дядово, Новозагорско. – АОР през 2008 г., София, 2009, 123–127.
144.    Встъпителни думи. – АОР през 2008 г., София, 2009, с. 220.
145.    Националният археологически институт с музей при БАН и българската археология през 2008 г. – Наука, 2009, № 4, 47–51.
146.    Гергова Д., Й. Анастасов. Ранното българско средновекие в Сборяново. Средновековното имени в м. Града на доверието. В:Приноси към българската археология, т. V, София 2009, 196–209.
147.    Гергова, Д. , Я.Иванов, М. Кузманов. ИАР “Сборяново” 2008. – АОР през 2008 г., София, 2009, ,234–237.
148.    Гергова, Д., Я. Иванов. Сондажни археологически проучвания по трасето на АМ Тракия, об. 36 от км. 323+700 до км 323+100, ЛОТ4, с. Драганци, общ. Карнобат. – АОР през 2008 г., София, 2009, 171–173.
149.    В. В. Зайков, Д. Гергова, П. В. Хворов, П. Бонев. Состав золотых изделий Вылчитрынского клада (Болгария). – В: Уральский минералогический сборник, 16, 2009, 168–173.
150.    Гергова, Д., Я. Иванов. Спасителни археологически разкопки в УПИ-V 53, кв.7 по плана на гр. Ахтопол . – АОР през 2008 г., София, 2008, 222–224.
151.    Amber in Ancient Thrace. – In: Amber in archaeology. Proceedings of the 5th International Conference on Amber in archaeology, Belgrade 2006. Belgrade, National Museum, 2009, 178–189.
152.    Встъпителни думи. – АОР през 2009 г., София, 2010, с. 220.
153.    Нови данни за културата на бесите. Изследвания в района на Доспат. – В: Цепина, Чепинско, Велинград - хилядолетната история на северозападните Родопи. Конференция 23-24.11.2008. София, 2010, 35–40.
154.    Гергова, Д., Я. Иванов. Проучвания в Ахтопол – УПИ-V53 по плана на града. – АОР през 2009 г., София, 2010, 270–271.
155.    Гергова, Д., Ил. Катевски, М. Кузманов, К. Константинов, П. Стоянов. Проучвания на елинистическия некропол на гетския култов и политически център в резервата „Сборяново”. – АОР през 2009 г., София 2010, 212–214.
156.    Реброто на Адама в орфическото обезсмъртяване. – В: Богоизбраните българи. Изборник. Книга първа. Булга Медия, 2010, 62–70.
157.    Гергова, Д., А. Салкин, Д. Байраков. Светилище на Дионис на връх Острец, Велинград. – АОР през 2009 г. София, 2010, 185–188.
158.    В. В. Зайков, Д. Гергова, П. В. Хворов, П. Бонев, М. Н. Анкушев. Состав золотых изделий Требенищенского клада из Национального археологического музея в Софии (Болгария). – Уральский минералогический сборник, 17, 2010, 148–152.
159.    Гергова Д., Я. Иванов, Н. Дерменджиев, Г. Радославова, В. Танкова, Р. Христова. Спасителни разкопки на об. 36, АМ Тракия, ЛОТ 4 при с. Драганци, община Карнобат. – АОР през 2009 г., София, 2010, 119–123.
160.    Съкровището от Вълчитрън. Един мит, преразказан в злато. НАИМ-БАН, 2010, 40 с.
161.    Zaykov, V., D. Gergova, R. Khvorov, eng. Pl. Bonev. Archaeometric studies of Thracian Gold objects from the National Archaeological Musеum in Sofia.- XXII-XXIII, 2010, София, 75–80.
162.    Orphic Thrace and Achaemenid Persia. – In: Achaemenid Impact in the Вlack Sea. Communication of Powers. J. Nieling and Ellen Rehm Eds., BSS, Aarhus University Press, 11,2010, 67–86.    
163.    Preface. Dyadovo, vol. 2. B. Borisov. The Santuary of the Thracian Horseman and the Early Byzantine fortress. Zograf Publishing 2010, 3–4.
164.    Preventive archaeology in Bulgaria In: Campos de Souza, M. (ed.), Arqueologia Preventiva, Gestão e Mediação de Conflitos. Estudos Comparativos. Iphan-SP, Brasil, 2010, 193–208.                  
165.    Studies (Sboryanovo). – In: World Heritage in Bulgaria. Bulgarian Encyclopedia Scientific Information Centre. Prof. M. Drinov Academic Publishing House, 2010, 57–61.
166.    The Aurolithic Civilization. – In: Smolenov Hr., Michailov Hr. the Lost Aurolithic Civilization? Codes from a Black Sea Atlantis. MAGOART 2010, 10–15.
167.    The Kazanlak Tomb. – In: World Heritage in Bulgaria. Bulgarian Encyclopedia Scientific Information Centre. Prof. M.Drinov Academic Publishing House, 2010, 22-34.
168.    Гергова Д., Х. Камуро, К. Кънчев, Т. Кънчева-Русева с кол. Проучвания на селищната могила при с. Дядово през 2010 г. – АОР за 2010 г., София, 2011, 105-107.
169.    Гергова Д., Салкин А.,Кузманов M. Проучвания на тракийско светилище на Дионис на връх Острец, Велниград. – АОР за 2010 г., София, 2011,184-186.
170.    Гергова Д., Иванов Я. Археологическо проучване в УПИ VІІІ, кв. 3, ул. Черно море 39, гр. Ахтопол. – АОР за 2010 г., София, 2011, 197-198.
171.    Гергова Д., Иванов, А., Катевски Ил. Проучвания на елинистическия некропол на гетския култов и политически център в Сборяново. – АОР за 2010 г., София, 2011, 205-206.
172.    Гергова Д., Дерменджиев, Н., Нейчева М., Катевски И., Мутафов В. Спасителни проучвания в Стрелча. АОР за 2010, София 2011, 206-208.
173.    Зайков, В. В., Гергова Д., Хворов П. В., Анкушев М. Н., Торбов Н., Бонев Н. Состав серебрянных изделии Рогозенского клада из коллекции Исторического музей г. Враца (Болгария).- Материалы III Всероссийской молодежной научной конференции „Минералы: строение, свойства, методы исследования“. Екатеринбург-Масс: УрО РАН, 2011. С. 141-142.
174.    The Aurolithic Civilization. – In: Smolenov Hr., Michailov Hr. The Lost Aurolithic Civilization? Codes from a Black Sea Atlantis. MAGOART 2010, 10–15.
175.    The Kazanlak Tomb. – In: World Heritage in Bulgaria. Bulgarian Encyclopedia Scientific Information Centre. Prof. M.Drinov Academic Publishing House, 2010, 22-34.
176.    Legalitas regnorum fundamentum (Законността е основа на държавата) – www.kultura.bg/bg/article/view/16962.
177.    Законът за културното наследство изпрати българските археолози в нелегалност. Сезонът за археологическите изследвания за 2010 г. вече е провален. Лично мнение, в-к „24 часа“, юни 2010.
178.    Гергова Д. , Х. Камуро с кол. Проучвания на селищната могила Дядово през 2010 г. – АОР за 2010 г., София, 2011.
179.    Гергова Д., Ас. Салкин, М. Кузманов. Проучвания на тракийско светилище на Дионис на връх Острец, АОР 2010, София 2011, 184-186.
180.    Гергова. Д., Я. Иванов. Археологическо проучване на УПИ VІІІ, кв. 3, ул. „Черно море“ №39, гр. Ахтопол, АОР 2010,София 2011, 197-199.
181.    Не си отивай дон Кихот! – в-к „Kултура“, април 2011.
182.    Гергова Д., Я. Иванов, Ил. Катевски. Проучвания на елинистическия некропол на гетския култов и политически център в Сборяново, АОР 2010, София 2011, 205-206.
183.    Гергова Д., Н. Дерменджиев, М. Нейчева, Ил. Катевски, В. Мутафов. Спасителни проучвания в Стрелча. АОР 2010, София 2011, 206-208.
184.    Момчил Кузманов, Диана Гергова, Николай Дерменджиев, Васил Мутафов, Асен Радев, Антония Елазарова, Илиян Катевски. Могила №1 в землището на Враждебна, София. Спасително проучване 2010-2011 г. AOP 2011, 225-227.
185.    “Archaeological park Dyadovo tell”, Исторически музей, Нова Загора, 2011.
186.    Sboryanovo Tumuli Sveshtari – AIAC, 764.
187.    Byuven Kasaba Settlement Sveshtari – AIAC, 773.
188.    Gergova D. “Sboryanovo. Nature and monuments. Gods and peoples”, Institute of Culture, Ministry of  foreign affairs. 2011, 10 s
189.    Gergova D. Recent discoveries in the Great Sveshtari tumulus in the capital of the Getae (BG, Dausdava-Helis).-Instrumentum I, 2013
190.    Gergova. D. 2013 . Golden Gifts from Sveshtari. Borina
Преподавателска дейност
2008-2012 гост-професор по Археология на българските земи, Държавен университет Жешув, Полша
1998-2002 хоноруван преподавател в Нов български университет -курсове: "Тракия, Иран и Кавказ през желязната епоха", "Тракийска керамика", "Тракийското погребение", "Тракийски съкровища"
1998-2001 хоноруван преподавател по тракийска археология в Университета “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново – курсове: "Тракийска археология", "Погребални практики"
от 1976 лекции в университети в Полша, СССР, Англия, Германия, Япония, ЮНЕСКО
Научен ръководител на докторанти:
2009 Я. Иванов. Тракийското защитно въоръжение
2008 Й. Анастасов. Келтите в Тракия. (паралелна докторантура в НАИМ и Университета в Женева)
2007 д-р М. Кузманов. Тракия и Анатолия през ранножелязната епоха
2006 д-р Н. Дерменджиев. Проблеми на археоастрономическите изследвания в България
Лятна археологическа практика:
1988-2010 лятна практика за студенти от университетите в Женева, Лозана, Жешув, ВТУ "Св. Кирил и Методий", Шуменски Университет "Св. К. Преславски", Университета Джон Хопкин (САЩ) и др.
Научен ръководител на дипломанти към НБУ, ВТУ „Св. Кирил и Методий”
Участие в редколегии
Редактор-съставитeл:
2010 Археологически открития и разкопки за 2009. София, 684 с.
2009 Археологически открития и разкопки за 2008. София, 804 с.
2008 Археологически открития и разкопки за 2007. София, 790 с.
2008 PHOSPHORION. Studia in honorem Mariae Cicikova. Sofia, 654 c.
2006 Хелис , т. V
2005 Хелис , т. ІV
1994 Хелис , т. ІІІ
1992 Хелис , т. ІI
1992 Хелис , т. I
Член на редколегии:
2008-2012 Проблеми на изкуството
2006-2010 Списание "Istros"
2003-2009 Tour.bg
2002-2004 сп. "Археология"
2002-2004 Българска енциклопедия (тракийска археология)
Научен редактор:
2011-2012 История на изкуството за деца. Програма „Хр. Ботев”

Unfold

Явор Иванов

АВТОБИОГРАФИЯ
на
ЯВОР АНГЕЛОВ ИВАНОВ

E-mail:            iavor.ivanov@gmail.com

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Семейно положение:    неженен
Националност:         българин
Дата на раждане:         30.01.1978 г.
Място на раждане:      гр. Перник

ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

2008-2012 г.     Докторант към Секция по тракийска археология в НАИМ – БАН
Висше:
2005 г.    НБУ – Магистър по Културология.

2002 г.    НБУ – Бакалавър – Антична история и култура. Археология.
1997 г.    Стипендиант на Фондация „Отворено общество”.
Средно:
1995 г.    Гимназия, гр. Перник – историческа паралелка.

2009 г.    Практичен и теоретичен курс за водолазен инструктор – NAUI Scuba Instructor, по системата на NAUI – National Association of Underwater Instructors, USA/Национална Асоциация на Подводните Инструктори, САЩ. Международен сертификат NAUI.

2008 г.    Практичен и теоретичен курс за спасяване на водолази – Scuba Rescue Diver. Международен сертификат NAUI.
2007 г.    Практичен и теоретичен курс за напреднали водолази – Master Scuba Diver, както и Deep diving. Международен сертификат NAUI.
2000 г.    Практичен и теоретичен курс за леководолаз. Международен сертификат CMAS.

ЕЗИЦИ

Английски – писмено и говоримо.
Руски – писмено и говоримо.
КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ

MC Office, продукти на Adobe, Quantum GIS.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

Научен ръководител на археологически експедиции

2012
09.08.2012 – 09.09.2012    1. Ръководител на сондажни археологически проучвания на обект № 4 – км 345+380 до км 345+440 по АМ „Хемус”, в землището на с. Коньовец, община Шумен.
15.10.2012 – 09.12.2012    2. Ръководител на археологическо проучване на Обект №4 по АМ „Хемус” – км. 345+260 до км. 345+545
2011
30 работни дни в интервала
м. май - м. ноември.     3. Съръководител (съвместно с ас. Х. Ангелова, ЦПА, гр. Созопол) на подводен археологически теренен обход с цел актуализиране на информацията за известни археологически обекти и издирването на неизвестни такива в акваторията на общини Приморско и Царево, област Бургас.

Заместник научен ръководител на археологически експедиции

2013
12.03.2013 – 04.04.2013    1. Заместник научен ръководител на спасителни археологически проучвания в ПИ 00878.501.42 и ПИ 00878.501. 497 в гр. Ахтопол, община Царево. Научен ръководител доц. Д. Гергова (НАИМ-БАН).
2012
юни-юли    2. Заместник научен ръководител на спасителни археологически проучвания в гр. Ахтопол, община Царево. Научен ръководител проф. Д. Гергова (НАИМ-БАН).
август и септември    3. Заместник научен ръководител на археологически проучвания на надгробни могили от Източния некропол на ИАР „Сборяново”. Научен ръководител проф. Д. Гергова (НАИМ-БАН).
август и септември    4. Заместник научен ръководител на археологически проучвания на надгробна могила № 21 от Западния некропол на ИАР „Сборяново”. Научен ръководител проф. Д. Гергова (НАИМ-БАН).
ноември    5. Заместник научен ръководител на археологически проучвания на Омуртаговата могила от Източния некропол на ИАР „Сборяново”. Научен ръководител проф. Д. Гергова (НАИМ-БАН).
2011
През цялата календарна 2011 г., единствено при постъпване на информация, подлежаща на верификация. 1. Заместник научен ръководител на спасителни археологически обходи по българското черноморско крайбрежие (идентифициране на археологически обекти под вода при постъпила информация за регистриране на цели). Научни ръководители ас. Х. Ангелова, В. Драганов (ЦПА, гр. Созопол).
27.05.2011 – 06.06.2011    7. Заместник научен ръководител на спасителни археологически разкопки на надгробна могила в м. Кюй дере, землище на с. Скобелево, община Павел баня. Научен ръководител гл.ас. П. Калчев (РИМ-Стара Загора).
02.08.2011 – 20.08.2011    8. Заместник научен ръководител на археологически разкопки в гр. Ахтопол. Научен ръководител доц. Д. Гергова (НАИМ-БАН).
2010
20.04.2010 – 20.06.2010    9. Заместник научен ръководител на спасителни археологически разкопки на две могили в м. Момина могила, землище на община Братя Даскалови, Старозагорско. Научен ръководител доц. М. Тонкова (НАИМ-БАН).
30.06.2010 – 15.07.2010    10. Заместник научен ръководител на археологически проучвания на надгробни могили от Източния некропол на ИАР „Сборяново”. Научен ръководител доц. Д. Гергова (НАИМ-БАН).
20.07.2010 – 30.11.2010    11. Заместник научен ръководител на археологически разкопки на обект: надгробна могила в източната част на с. Братя Даскалови, Старозагорска област. Научен ръководител доц. М. Тонкова (НАИМ-БАН).
30.07.2010 – 31.07.2010    12. Заместник научен ръководител на спасителни археологически разкопки в УПИ-VІІІ 45, кв. 3, ул. Черно море 39 в гр. Ахтопол. Научен ръководител доц. Д. Гергова (НАИМ-БАН).
13. Заместник научен ръководител на спасителни археологически разкопки на обект № 9, Тракийско светилище от КЖЕ, км 222+050 – 222+570 по трасето на ЖП линията Пловдив-Свиленград в землището на с. Ябълково, об-на Димитровград. Научен ръководител доц. М. Тонкова (НАИМ-БАН).

14. Заместник научен ръководител на наблюдение на работата по издирване на руската подводница С-34, потънала в акваторията на Бургаския залив през 1941 г. Научен ръководител В. Драганов (ЦПА, гр. Созопол).

15. Заместник научен ръководител на спасителен оглед със странично сканиращ локатор по обичайните трасета за тралене на риболовните кораби в акваторията между гр. Созопол и гр. Царево. Научен ръководител ас. Х. Ангелова (ЦПА, гр. Созопол).

16. Заместник научен ръководител на археологически проучвания на късноримски стопански сгради при с. Черна гора, общ. Братя Даскалови. Научен ръководител доц. М. Тонкова (НАИМ-БАН).
2009
18.05.2009 – 20.08.2009 г.    17. Заместник научен ръководител на археологически проучвания по трасето на АМ „Тракия”, обект № 36 от км 323+700 до км 324+100, ЛОТ 4, с. Драганци, община Карнобат. Научен ръководител доц. Д. Гергова (НАИМ-БАН).
10.07.2009 – 20.07.2009 г.    18. Заместник научен ръководител на археологически проучвания на надгробни могили от Източния некропол на ИАР „Сборяново”. Научен ръководител доц. Д. Гергова (НАИМ-БАН).
17.06.2009 – 18.06. 2009 г.    19. Заместник научен ръководител на спасителни археологически разкопки в УПИ-V53, кв. 7 по плана на гр. Ахтопол. Научен ръководител доц. Д. Гергова (НАИМ-БАН).
2008
27.06.2008 – 07.07.2008 г.    20. Заместник научен ръководител на сондажни археологически проучвания по трасето на АМ „Тракия”, обект № 36 от км 323+700 до км 324+100, ЛОТ 4, с. Драганци, община Карнобат. Научен ръководител доц. Д. Гергова (НАИМ-БАН).
07.07.2008 – 16.07.2008 г.    21. Заместник научен ръководител на археологическо проучване на надгробна могила № 30 (т. нар. Омуртагова могила или Голямата свещарска могила) от Източния некропол на ИАР „Сборяново”. Научен ръководител доц. Д. Гергова (НАИМ-БАН).
07.07.2008 – 16.07.2008 г.    22. Заместник научен ръководител на археологически проучвания в м. “Новите коренежи” в ИАР „Сборяново”. Научен ръководител доц. Д. Гергова (НАИМ-БАН).
15.10.2008 – 19.10.2008 г.    23. Заместник научен ръководител на спасителни археологически разкопки в УПИ-V53, кв. 7 по плана на гр. Ахтопол. Научен ръководител доц. Д. Гергова (НАИМ-БАН).
2007
06.08.2007 – 26.08.2007 г.    24. Заместник научен ръководител на археологически проучвания на три тракийски надгробни могили в м. Авлий, землище на с. Любча, община Доспат. Научен ръководител доц. Д. Гергова (НАИМ-БАН).
16.11.2007 – 30.11.2007 г.    25. Заместник научен ръководител на археологически проучвания на обект “Халка бунар”, община Братя Даскалови. Научен ръководител доц. М. Тонкова (НАИМ-БАН).
2006
01.07.2006 – 20.07.2006 г.    26. Заместник научен ръководител на археологически проучвания на надгробни могили от Западния и Източен некропол в ИАР „Сборяново”. Научен ръководител доц. Д. Гергова (НАИМ-БАН).
21.07. 2006 – 31.07.2006 г.    27. Заместник научен ръководител на геофизични проучвания на надгробни могили от Западния некропол в ИАР „Сборяново”. Научен ръководител доц. Д. Гергова (НАИМ-БАН).
23.10.2006 – 05.11.2006 г.    28. Заместник научен ръководител на археологическото проучване на надгробна могила № 30 (т. нар. Омуртагова могила или Голямата свещарска могила) от Източния некропол на ИАР „Сборяново”. Научен ръководител доц. Д. Гергова (НАИМ-БАН).
2005
06.10.2005 – 13.10.2005 г.    29. Заместник научен ръководител на спасителни археологически разкопки на обект„Антична куполна гробница” в м. “Мишкова нива”, край гр. Малко Търново, Бургаска област. Научен ръководител доц. П. Делев (СУ Св. „Климент Охридски”).

Участие в археологически експедиции

2008
06.09.2008 – 02.10.2008 г.    1. Участие в Българо-японска археологическа експедиция. Проучвания на селищна могила “Дядово” и прилежащият й микрорегион, община Нова Загора. Научен ръководител доц. Д. Гергова (НАИМ-БАН).
2007
23.04.2007 – 28.04.2007 г.    2. Участие в теренни археологически обхождания в община Белица, област Благоевград. Научен ръководител доц. М. Тонкова (НАИМ-БАН).
26.07.2007 – 06.08.2007 г.    3. Участие в теренни археологически обхождания в общините Доспат и Сатовча. Научен ръководител доц. Д. Гергова (НАИМ-БАН).
27.08.2007 – 21.09.2007 г.    4. Участие в археологически проучвания на две тракийски могили в община Белица, област Благоевград. Научен ръководител доц. М. Тонкова (НАИМ-БАН).
03.10.2007 – 12.10.2007 г.    5. Участие в геофизични проучвания на обект “Халка бунар”, община Братя Даскалови. Научен ръководител инж. Н. Тонков (НАИМ-БАН).
26.10.2007 – 11.11.2007 г.    6. Участие в археологически проучвания на Ямно светилище от късножелязната епоха в центъра на с Гледачево, обект „Двора”, община Раднево. Научен ръководител доц. М. Тонкова (НАИМ-БАН).
01.12.2007 – 07.12.2007 г.    7. Участие в теренни археологически обхождания в общините Доспат и Сатовча. Научен ръководител доц. Д. Гергова (НАИМ-БАН).
2006
01.06.2006 – 30. 06.2006 г.    8. Участие в Българо-швейцарска археологическа експедиция в ИАР „Сборяново”. Проучвания на ранносредновековен град (Х в.) в м. Бювен касабъ. Научен ръководител доц. Д. Гергова (НАИМ-БАН).
17.09. 2006 – 15.10.2006 г.    9. Участие в археологически проучвания на Ямно светилище от късножелязната епоха в центъра на с Гледачево, обект „Двора”, община Раднево. Научен ръководител доц. М. Тонкова (НАИМ-БАН).
08.11.2006 – 08.12.2006 г.    10. Участие в археологическо проучване на надгробна могила в с. Оризово, община Братя Даскалови. Научен ръководител доц. М. Тонкова (НАИМ-БАН).
2005
17.03.2005 – 29.06.2005 г.    11.Участие в подводни спасителни археологически проучвания на праисторическо селище от Халколита и РБЕ в акваторията на пристанище Созопол. Научен ръководител ас. Х. Ангелова (ЦПА, гр. Созопол).
13.07.2005 – 31.07.2005 г.    12. Участие в археологическо проучване на скално светилище при с. Стрелково, Силистренско. Научен ръководител доц. Д. Гергова (НАИМ-БАН).
02.08.2005 – 03.10.2005 г.    13. Участие в спасителни археологически разкопки на две надгробни могили в м. „Герените” (Ванкови чуки) в землището на гр. Симеоновград (Обект № 19 по трасето на жп линията Пловдив-Свиленград). Научен ръководител доц. А. Божкова (НАИМ-БАН).
15.10.2005 – 30.11.2005 г.    14. Участие в подводни спасителни археологически проучвания на праисторическо селище от Халколита и РБЕ в акваторията на пристанище Созопол. Научен ръководител ас. Х. Ангелова (ЦПА, гр. Созопол).
2004
03.04.2004 – 20.05.2004 г.    15. Участие в Българо-швейцарска археологическа експедиция в ИАР „Сборяново”. Проучвания на ранносредновековен град (Х в.) в м. Бювен касабъ. Научен ръководител доц. Д. Гергова (НАИМ-БАН).
21.05.2004 – 29.05.2004 г.    16. Участие в теренни обхождания в ИАР „Сборяново”. Научен ръководител доц. Д. Гергова (НАИМ-БАН).
30.06.2004 – 29.07.2004 г.    17. Участие в археологически проучвания на надгробни могили в ИАР „Сборяново”. Научен ръководител доц. Д. Гергова (НАИМ-БАН).
20.08.2004 – 29.09.2004 г.     18. Участие в археологическите проучвания на тракийско светилище в двора на алианския манастир „Демир Баба теке” в ИАР „Сборяново”. Научен ръководител доц. Д. Гергова (НАИМ-БАН).
2003
01.03.2004 – 30.05.2004 г.    19. Участие в археологическите проучвания на хълма „Кракра”, гр.Перник. Научен ръководител В. Паунова (ИМ Перник).
10.06.2003 – 5.08.2003 г.    20. Участие в Българо-американска подводна археологическа експедиция „Урдовиза 2003”, продължение на „Урзовиза 2002”-проучване на потънал кораб в залива на гр. Китен. Научен ръководител проф. К. Порожанов (Център по тракология „проф. Александър Фол” към Института по балканистика-БАН).
10.08.2003 – 07.09.2003 г.    21. Участие в археологическо проучване на надгробна могила при с. Медово, община Поморие. Научен ръководител доц. Д. Гергова (НАИМ-БАН).
2002
01.04.2004 – 30.06.2002 г.    22. Участие в археологическите проучвания на хълма „Кракра”, гр.Перник. Научен ръководител В. Паунова (ИМ Перник).
02.07.2002 – 10.08.2002 г.     23. Участие в археологически проучвания на надгробни могили в ИАР „Сборяново”. Научен ръководител доц. Д. Гергова (НАИМ-БАН).
15.08.2002 – 28.09.2002 г.    24. Участие в Българо-американска подводна археологическа експедиция „Урдовиза 2002”, продължение на „Урдовиза 2001”-проучване на потънал кораб в залива на гр. Китен. Научен ръководител проф. К. Порожанов (Център по тракология „проф. Александър Фол” към Института по балканистика-БАН).
30.09.2002 – 15.10.2002 г.    25. Участие в археологически проучвания на надгробни могили в ИАР „Сборяново”. Научен ръководител доц. Д. Гергова (НАИМ-БАН).
16.10.2002 – 12.11.2002 г.    26. Участие в Българо-швейцарска археологическа експедиция в ИАР „Сборяново”. Проучвания на ранносредновековен град (Х в.) в м. Бювен касабъ. Научен ръководител доц. Д. Гергова (НАИМ-БАН).
2001
22.09.2001 – 15.10.2001 г.     27. Участие в Българо-американска археологическа подводна експедиция „Урдовиза 2001”, продължение на „Китен 2000”-проучване на потънал кораб в залива на гр. Китен. Научен ръководител проф. К. Порожанов (Център по тракология „проф. Александър Фол” към Института по балканистика-БАН).
2000
27.07.2000 – 20.08.2000 г.    28. Участие в Българо-американска подводна археологическа експедиция „Китен 2000”-проучване на потънал кораб в залива на гр. Китен. Научен ръководител проф. К. Порожанов (Център по тракология „проф. Александър Фол” към Института по балканистика-БАН).
21.08.2000 – 31.08.2000 г.    29. Участие в археологическо проучване на скалния град Перперикон. Научен ръководител проф. Н. Овчаров (НАИМ-БАН).
1999
02.08.1999 – 31.08.1999 г.    30. Участие в Българо-немска археологическа експедиция в с. Драма, община Ямбол –проучване на праисторическа селищна могила „Мерджюмекя”. Научен ръководител проф. Я. Лихардус (Университета в Саарбюкен, Германия).
02.09.1999 – 17.09.1999 г.    31. Участие в археологически разкопки на некропола на Аполония-Понтика, в м. „Калфата”, гр. Созопол. Научен ръководител Д. Недев (АМ Созопол).
1998
04.08. 1998 – 29.08.1998 г.    32. Участие в археологически разкопки на надгробни могили в ИАР „Сборяново”. Научен ръководител доц. Д. Гергова (НАИМ-БАН).
1997
02.08.1997 – 20.08.1997 г.    33. Участие в археологически проучвания на надгробни могили в ИАР „Сборяново”. Научен ръководител доц. Д. Гергова (НАИМ-БАН).
21. 08.1997 – 05.09.1997 г.    34. Участие в Българо – английска археологическа експедиция в ИАР „Сборяново”. Проучвания в м. Бювен касабъ. Научен ръководител доц. Д. Гергова (НАИМ-БАН).

ОБЩО 66 Експедиции


Участие в конференции и семинари

2001
17.09.2001 – 21.09.2001 г.    Участие в теренен семинар „Скала и Вяра” в И. Родопи. Научни ръководители проф. А. Фол., проф. В. Фол, доц. Т. Леков, доц. М. Василева, ас. М. Аврамова.
2000
10.06.2000 – 22.06.2000 г.    Участие в лятна школа по морска история, етнология и подводна археология към центъра за Подводна археология, гр. Созопол, включваща:
1. Подготовка за работа под вода – курс за леководолаз, получен международен сертификат CMAS.
2. Теоретична подготовка по морска история, етнология и подводна археология. Водещи проф. М. Лазаров, проф. И. Карайотов, проф. А. Фол, проф. К. Порожанов, инж. М. Георгиев, ас. Х. Ангелова.
2000-2003 г.    Участие в общоуниверситетски семинар „Слово и изображение” в НБУ. Водещ проф. С. Игнатов.
1999
29.05.1999 – 30.05.1999 г.    Участие в международен студенстки семинар „Занаятите през вековете” в гр. В. Търново. Участие с доклад „Златни маски – поглед към Отвъдното”.
12.07.1999 – 20.07.1999 г.    Участие в международна конференция. Висш квалификационен студенстки семинар. „Rock cut and Megalithic Monuments: Problems and ways of solving them”. София – Кърджали – Шумен. Водещи проф. В. Фол, проф. Н. Овчаров.
1998
19.05.1998 – 22.05.1998 г.    Участие в теренен семинар в Северна Гърция – Кавала – Агия Елени – Солун. Посветен на изследването на българските и гръцките нестинари. Водещи проф. В. Фол, доц. Р. Нейкова.

Членство в неправителствени организации и в редакционни колегии на научни издания

От 2009 г.    Член на NAUI – National Association of Underwater Instructors, USA/Национална Асоциация на Подводните Инструктори, САЩ.
От 2008 г.    Член на Българския национален комитет на Международния съвет за паметниците на културата и забележителните места (съкратено БНК на ИКОМОС/ICOMOS).
От 2007 до 2009 г.    Член на редакционната колегия на сп. “Път”.
От 2005 г.    Член на редакционата колегия на поредица Хелис.
1999-2002 г.    Член на изследователския клуб към международна фондация „Europa Antiqua”.

Други

2010    Организиране на изложба на находките от археологическите проучвания по проект: “Археологическо проучване на трако-римски династичен център в района на чирпанските възвишения”.V в.пр.Хр.-ІV в.: през м. Септември 2010 г. в община Братя Даскалови. Ръководители: доц. Милена Тонкова (НАИМ-БАН) и Явор Иванов.
2005    Участие в обработка на археологически материал и техническа документация от разкопките проведени в ИАР „Сборяново” в периода 2000-2004 г. към проект „Гетското погребение” към НАИМ-БАН, с ръководител доц. Д. Гергова (НАИМ-БАН).
От 2004 г.    Координатор, археологически и теренни изследвания към фондация „Родно Лудогорие”, гр. София.
2003    Секретар на International symposium Thracia pontica VІІІ – гр.Созопол.
2001    Консултант на театрално-сценичен проект „Гласа”.(реж. Е. Панайотова)
2000
01.07.2000 – 25.07.2000 г.    Участие в научно-изследователски проект „Перперек и прилежащият му микрорегион. Комплексно изследване на хилядолетен мултирелигиозен център в Източните Родопи”. Научен ръководител на проекта проф. В. Фол.
25.09.2000 – 29.09.2000 г.    Секретар на Eighth international congress of Thracology. Thrace and the Aegean. Sofia – Yambol.
1996
02.09.1996 – 05.10.19996 г.    Участие в екип по изготвянето на сборник „Първи академични четения в памет на академик Г. Кацаров”. Ръководител проф. З. Гочева.

ПУБЛИКАЦИИ

СТУДИИ И СТАТИИ

2013 г.
52. Я. Иванов, Г. Радославова, Ч. Лалов, Б. Гълъбова, М. Попова, Д. Костов, Ц. Попова, Р. Златева
Сондажни археологически проучвания на обект № 4 по АМ „Хемус” (км. 345+380 – км. 345+440). Етап I.
В: Археологически открития и разкопки през 2012 г. София, 2013, 109-111.
51. Я. Иванов, Ч. Лалов, Г. Радославова, Б. Гълъбова, М. Попова, А. Манев, С. Кулева, Д. Костов
Археологическо проучване на обект № 4 по АМ „Хемус”. Етап II.
В: Археологически открития и разкопки през 2012 г. София, 2013, 494-497.
50. Д. Гергова, Я. Иванов, Д. Костов, С. Борисова, П. Пенкова, М. Тасева, П. Стоянов
Сборяново, източен некропол. Могили 17, 21 и 30.
В: Археологически открития и разкопки през 2012 г. София, 2013, 197-199.
49. Д. Гергова, Я. Иванов, С. Михалков, П. Стоянов
Сборяново. Спасително проучване на могила 21, западен некропол.
В: Археологически открития и разкопки през 2012 г. София, 2013, 199-201.
48. Д. Гергова, Я. Иванов
Ахтопол – Авлеутейхос-Агатополис.
В: Археологически открития и разкопки през 2012 г. София, 2013, 347-349.
47. Х. Ангелова, В. Драганов, Я. Иванов
Спасителни археологически огледи под вода по българското черноморско крайбрежие (Дуранкулак – Резово) и други водни басейни.
В: Археологически открития и разкопки през 2012 г. София, 2013, 614.
2012 г.
46. Я. Иванов
Лабрисът в защитното въоръжение от Тракия. Шлемът от Пастуша.
В: Изкуство и Идеология. Сборник в чест на Иван Маразов. София, 2012, 792-810.
45. Д. Гергова, Н. Дерменджиев, Я. Иванов
Проучвания в Агатополис-Авлеутейхос-Ахтопол през 2011 г.
В: Археологически открития и разкопки през 2011 г. София, 2012, 178-180.
44. Х. Ангелова, В. Драганов, Я. Иванов
Археологическо проучване на обекти под вода по българското черноморско крайбрежие.
В: Археологически открития и разкопки през 2011 г. София, 2012, 576-577.
43. Х. Ангелова, Я. Иванов, Л. Димитров, Е. Борисова, В. Дончева, Е. Черкезова, А. Донев
Подводни археологически издирвания в акваторията на общини Приморско и Царево.
В: Археологически открития и разкопки през 2011 г. София, 2012, 577-578.
2011 г.
42. Я. Иванов
Кучешката глава – зооморфен код в тракийската обредност (от началото на I хил. пр. Хр. до III в. пр. Хр.).
В: Varia Thracica. Studia in Honorem Mariae Čičikova. София, 2011, 244-249.
41. Я. Иванов
Погребално-ритуален комплекс от раннобронзовата епоха в Малката момина могила, община Братя Даскалови, Старозагорска област.
В: М. Тонкова (ред.). Трако-римски династичен център в района на Чирпанските възвишения. София, 2011, 28-35.
40. В. Драганов, Я. Иванов
Издирване, чрез хидролокатор за страничен обзор „НЕМАН-ГБО 100” на съветската подводница С-34, потънала през ноември 1941 в акваторията между Маслен нос и нос Емине.
В: Археологически открития и разкопки през 2010 г. София, 2011, 592-595.
39. Х. Ангелова, Я. Иванов, Л. Димитров, Е. Борисова
Спасителен оглед със странично сканиращ локатор по обичайните трасета за тралене на риболовните кораби между гр. Созопол и гр. Царево.
В: Археологически открития и разкопки през 2010 г. София, 2011, 588-592.
38. М. Тонкова, Я. Иванов
Археологическо проучване на „Селската могила” в с. Братя Даскалови, Старозагорска област.
В: Археологически открития и разкопки през 2010 г. София, 2011, 236-238.
37. М. Тонкова, Я. Иванов
Тракийска куполна гробница от края на ІV или началото на ІІІ в.пр.Хр. в Момина могила, с. Братя Даскалови, Старозагорска област.
В: Археологически открития и разкопки през 2010 г. София, 2011, 229-231.
36. Д Гергова, Я. Иванов, И. Катевски
Проучвания на елинистическия некропол на гетския култов и политически център в Сборяново.
В: Археологически открития и разкопки през 2010 г. София, 2011, 205-206.
35. Д Гергова, Я. Иванов
Археологическо проучване в УПИ VІІІ, Кв. 3, ул. Черно море № 39, гр. Ахтопол.
В: Археологически открития и разкопки през 2010 г. София, 2011, 197-198.
34. М. Тонкова, Я. Иванов
Погребално-ритуален комплекс от раннобронзовата епоха в „Малката момина могила”, община Братя Даскалови.
В: Археологически открития и разкопки през 2010 г. София, 2011, 118-120.
33. М. Тонкова, Я. Иванов
Археологическо проучване на Селската могила в с. Братя Даскалови, Старозагорска област.
В: М. Тонкова (ред.). Трако-римски династичен център в района на Чирпанските възвишения. София, 2011, 60-71.
32. М. Тонкова, Я. Иванов
Тракийска куполна гробница от края на ІV – началото на ІІІ в.пр.Хр. в Момина могила, с. Братя Даскалови, Старозагорска област.
В: М. Тонкова (ред.). Трако-римски династичен център в района на Чирпанските възвишения. София, 2011, 10-17.
2010 г.
31. Я. Иванов
Погребално-ритуален комплекс в „Малката момина могила”.
В: www.archeo-bratia-daskalovi.iom
30. М. Тонкова, Я. Иванов
Резултати от археологическите проучвания на монументална Тракийска гробница
от ІV-ІІІ В.ПР.ХР. в Момина могила,с. Братя Даскалови, Старозагорска област.
В: www.archeo-bratia-daskalovi.iom
29. М. Тонкова, Я. Иванов
Резултати от археологическо проучване на „Селската могила” в с. Братя Даскалови.
В: www.archeo-bratia-daskalovi.iom
28. Д. Гергова, Я. Иванов, Н. Дерменджиев, Г. Радославова, В. Танкова, Р. Христова
Спасителни разкопки на обект 36, АМ „Тракия”, ЛОТ 4, при с. Драганци, община
Карнобат.
В: Археологически открития и разкопки през 2009 г. София, 2010, 119-123.
27.Д. Гергова, Я. Иванов
Проучвания в Ахтопол – УПИ – V 53, Кв. 7 по плана на града.
В: Археологически открития и разкопки през 2009 г. София, 2010, 270-271.
2009 г.
26. Yavor Ivanov
Sleep or the mirror of death
In: THRACIA 18. IN MEMORY OF ALEXANDER FOL. Sofia, 2009, 207-215.
25. Д. Гергова, Я. Иванов
Сондажни археологически проучвания по трасето на АМ „Тракия”, обект № 36 от км 323+700 до км 324+100, ЛОТ 4, с. Драганци, община Карнобат.
В: Археологически открития и разкопки през 2008 г. София, 2009, 171-173.
24. Д. Гергова, Я. Иванов
Спасителни археологически разкопки в УПИ – V 53, Кв. 7 по плана на гр. Ахтопол.
В: Археологически открития и разкопки през 2008 г. София, 2009, 222-224.
23. Д. Гергова, Я. Иванов, М. Кузманов
ИАР “Сборяново” 2008.
В: Археологически открития и разкопки през 2008 г. София, 2009, 234-237.
2008 г.
22. Я. Иванов
Нови данни за археологическите карти на ИАР “Сборяново” и на община Исперих.
В: Phosphorion. Studia in Honorem Mariae Čičikova. София, 2008, 286-294.
21. Я. Иванов
Опит за интерпретация на метални пластини от могила № 2 при Симеоновград.
В: Спасителни археологически разкопки по трасето на железопътната линия Пловдив-Свиленград през 2005 г., ред. В. Николов, Г. Нехризов, Ю. Цветкова. Велико Търново, 2008, 197-210.
20. Д. Гергова, М. Кузманов, Я. Иванов
Некропол на бесите при с. Любча, м. Орфенското, община Доспат.
В: Археологически открития и разкопки през 2007 г. София, 2008, 269-271.
19. Д. Гергова, Я. Иванов, Н. Дерменджиев
Теренни археологически обхождания в община Доспат.
В: Археологически открития и разкопки през 2007 г. София, 2008, 776-779.
18. М. Тонкова, Я. Иванов
Археологически проучвания на “могилата със саркофага” и могила № ІІ в м. Белишка чука, гр. Белица, Благоевградска област.
В: Археологически открития и разкопки през 2007 г. София, 2008, 271-273.
2007 г.
17. Д. Гергова, М. Кузманов, Я. Иванов
Геофизични проучвания и археологически разкопки на шест могили от елинистическия некропол на гетското средище в ИАР Сборяново, в землището на Свещари, Община Исперих, Разградска област.
В: Археологически открития и разкопки през 2006 г. София, 2007, 104-107.
16. Д. Гергова, М. Кузманов, Я. Иванов, И. Катевски
Геофизично проучване на четири могили от западната група на елинистическия
некропол на ИАР Сборяново, в землището на Малък Поровец, Община Исперих,
Разградска област.
В: Археологически открития и разкопки през 2006 г. София, 2007, 107-108.
15. Д. Гергова, Р. Василев, Й. Анастасов, Я. Иванов
Археологически разкопки на ансамбал от каменни сгради в м.
Бювен касабъ на територията на ИАР Сборяново, в землищата на Малък Поровец и
Свещари, Община Исперих, Разградска област.
В: Археологически открития и разкопки през 2006 г. София, 2007, 108-111.
14. М. Тонкова, Я. Иванов
Проучвания на могила № 1 от тракийски некропол в м. Бостанлъка в землището на
с. Оризово, Община Братя Даскалови.
В: Археологически открития и разкопки през 2006 г. София, 2007, 220-222.
2006 г.
13. Я. Иванов
Възглавниците/Възглавията – художествен или сакрален елемент в гробничните
съоръжения и погребения?
В: Хелис V – Гетите – култура и традиции. 20 години проучвания на Свещарската
гробница и резервата „Сборяново”. София, 2006, 132-154.
12. П. Делев, Я. Иванов
Спасителни археологически разкопки на обект„Антична куполна гробница” в
местността Мишкова нива, край гр. Малко Търново, Бургаска област.
В: Археологически открития и разкопки през 2005 г. XLV национална
археологическа конференция. София, 2006, 108-110.
11. И. Попов, Я. Иванов
Подбрана библиография (1882-2005).
В: Фол, Ал. (ред.). Текето Демир Баба-Железният баща в Сборяново. София, 2006, 153-195.
2005 г.
10. Я. Иванов
Едно скално свято място в „Сборяново”.
В: Хелис, Т. ІV – Изследвания, резултати и проблеми в „Сборяново”. София, 2005, 214-227.
9. Я. Иванов
Могила 18 – погребение на жрица.
В: Д. Гергова, Ил. Катевски, Я. Иванов, Д. Димчева. МОГИЛА 18.
„Сборяново” Елинистическият некропол. (проучвания през 2004 г.). GETICA, кн.1. София, 2005, 16-76.
8. Я. Иванов
Едно скално свято място в  „Сборяново”.
В: www.rock-cut@thracians.org (съкратен вариант на статията).
7. Д. Гергова, Я. Иванов
Проучвания на надгробни могили от източния некропол в ИАР Сборяново.
В: Археологически открития и разкопки през 2004 г. XLІV национална
археологическа конференция. София, 2005, 133-134.
6. Я. Иванов, П. Павлов
Подбрана библиография за проучванията в историко-археологически резерват
„Сборяново”.
В: Хелис, Т. ІV – Изследвания, резултати и проблеми в „Сборяново”. София, 2005, 279-287.
2003 г.
5. Я. Иванов
Една идея, един обред, изразени с главите на Орфей и Озирис (по писмени извори).
В: сп. Анали, 1. София, 2003, 58-68.
4. D. Gergova, J. Anastassov, F. Carrard, J. Jenny, H. Amoroso, M. Haldemann, N. Dermendjiev, N. Dellea, C. Cramatte, G. Feret, R. Silvestre, I. Ivanov.
“Projet Sboryanovo”. Groupe d' etudes thraces (GET) – Institut d' archeologie de Sofia (IAS). Biuven Kasaba. Les premieres recherches sur le site de Biuven Kasaba (Sboryanovo\Bulgarie). Rapport de la campagne 2002. Lausanne, 2003.
2002 г.
3. Я. Иванов
„Златни маски-поглед към отвъдното”.
В: Занаятите през вековете. В.Търново, 2002, 83-88.
2001 г.
2. Я. Иванов
Стълбата-идея на богове и хора (с оглед проучванията на скално-изсечения обект "Перперек").
В: Перперек І. Перперек и прилежащият му микрорегион. Комплексно изследване на хилядолетен мултирелигиозен център в Източните Родопи. НБУ. София, 2001, 14-35.
1. Я. Иванов, И. Попов
Подбрана библиография за мегалитните и скално-изсечени паметници.
В: Перперек І. Перперек и прилежащият му микрорегион. Комплексно изследване на хилядолетен мултирелигиозен център в Източните Родопи. НБУ. София, 2001, 240-253.
В НАУЧНО-ПОПУЛЯРНИ ИЗДАНИЯ:
2011 г.
7. М. Тонкова, Я. Иванов
Момина могила.
В: Българска археология 2010. Каталог към изложба. София 2011, 50.
6. М. Тонкова, Я. Иванов
Селска могила.
В: Българска археология 2010. Каталог към изложба. София 2011, 53.
5. Д Гергова, Я. Иванов
Елинистическият некропол на гетския култов и политически център в Сборяново.
В: Българска археология 2010. Каталог към изложба. София 2011, 38-39.
2009 г.
4. Я. Иванов
50 години по – късно...
В: сп. DIVING BG – diving and lifestyle magazine, бр.4, декември 2008 / януари 2009.
София, 134-137.
2008 г.
3. Я. Иванов
България и морето
В: сп. „Път”, бр.9, ноември. София, 2008, 43-45.
2006 г.
2. Я. Иванов
Главите на Таньо Войвода и на някои от четниците му – реминисценция на древна идея.
В: сп. „Път”, бр.4, май. София, 2006, 42-45.
2005 г.
1. Я. Иванов
Емоция на паметта.
В: сп. „Път”, бр.2, май. София, 2005, 23-24.

ОБЩО: 59 публикации

Unfold

доц. д-р Тотко Стоянов

Биографична справка

Роден:    гр. Карнобат, 27.03. 1954 г.
Средно образование:    1972 г. - СОУ "Васил Левски", гр. Карнобат
Висше образование:    1978 -  СУ "Св. Климент Охридски", Исторически факултет, специалност История
1986 - Доктор с дисертация на тема "Култът на Артемида-Диана в Тракия V в. пр.н.е. - ІV в. от н.е."
Предишни и настоящи позиции:    1979-80 - ИМ - гр. Бургас
1980-81 - АМ - гр. Созопол
1982 - Асистент в Катедра Археология на ИФ, Тракийска археология
1985 - Ст. асистент
1987 - Гл. асистент
1993 - Доцент
Специализации:    1987 (юли) - Лондонски Университет-Британски музей
1990 (юли)- Солунски университет октомври
1994 (май-юни)- Френска археологическа школа в Атина
2001 (ноември)    - Френска археологическа школа в Атина
2002 (април) - Френска археологическа школа в Атина

По-важни публикации

1.    Митът за Артемида и Актеон в оброчни релефи от Тракия /II-III в./ - Археология, 1980, 1, с. 27-33.
2.    Бизия като център на тракийската култура - II Интердисициплинарен научен симпозиум Странджа - Сакар 1980 г., II, ч. 1, С. /1984/, с. 71-80.
3.    Два нови паметника на религията в Тракия през римската епоха - Векове, 1984, 2, с. 64-70.
4.    Оброчните релефи на Артемида /Диана/ - ездачка от Мизия и Тракия през римската епоха - Археология, 1984, 2-3, с. 31-44.
5.    Култът на Артемида в Западнопонтийските градове VII в. пр. н. е. - III в. от н. е. - ГСУ ИФ, т. 77, 1984 /1989/, с. 50-70.
6.    Реплика на класическа статуя на Артемида - МПК, 1985, 4, с. 28-31.
7.    Le Cavalier et la Deesse. Observations sur une serie de reliefs thraces. KTEMA (Civilisations de l'Orient, de la Grece et de Rome antiques), Strasbourg, No 10, 1985 (1988), p. 273-285.
8.    L'image feminine sur les monuments du Cavalier thrace et les problemes des deesses en Thrace - Semaines Philippopolitaines de l'histoire et de la culture thrace, Plovdiv, octobre, 1986, Pulpudeva, 6 supplementum, 1998, p. 150-158.
9.    Култът на Артемида в Тракия VI в. пр. н. е. - IV в. от н. е. - автореферат на дисертация за получаване на научната степен д-р, С., 1986.
10.    За иконграфията и семантиката на женските изображения в паметниците на Тракийския конник - Векове, 1987, 1, с. 18-30.
11.    За интерпретацията на така наречения Фриз на здравеносните божества от Филипопол - Археология, 1987, 2, с. 25-29.
12.    Hera (in Thracia) - Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae (LIMC), IV, Mьnchen, 1988, p. 719-723.
13.    Artemis and Iphigeneia. A Fragmental Part of a Statuary Group from the Strymon Valley. An Attempt at Reconstruction. - Akten des XIII Internatonalen Kongress f?r Klassische ArchEologie, Berlin, 1988. Mainz am Rhein, 1990, s. 384-385.
14.     Early Iron Age Tumular Necropolis in the Sboryanovo Reservation. - Хелис, II, Сборяново - проучвания и перспективи, София, 1992, р. 93-114.
15.    Митът за Ифигения в паметник от долината на Средна Струма - Археология, 1989, 2, с. 25-29 (съавт. Д. Бъчварова).
16.     Кризата в античната идеология, отразена в култовите паметници от римска Тракия (по данни от паметниците на Артемида-Диана) - В: Сб. "Кризата в историческото развитие", София 1991, с. 5-17.
17.    Гробничната архитектура в Североизточна Тракия в светлината на контактите с Мала Азия (IV - III в. пр. н. е.) - В: Трети Национален симпозиум "Североизточна България - древност и съвремие", Исперих 1989, Terra Antiqua Balcanica, IV, 1990, с. 122-133.
18.    On the Cult of Artemis in Kabyle (4th - 1st century B. C.) - Studies on Settlement Life in Ancient Thrace. Terra Antiqua Balcanica, V, 1990, p. 126-131.
19.    За интерпретацията на каничка Nо155 от Рогозенското съкровище - Археология, 1991, 4, с. 16-34.
20.    За произхода и развитието на фиалите с антропоморфна пластична декорация. - Сб. материали от конференция в памет на д-р П. Горбанов, София, IV.1991 г. ГСУ-ИФ, Studia Archaeologica, Suppl. 1, 2003, с. 80-98.
21.    Погребалните обичаи в Североизточна Тракия през ранножелязната епоха в светлината на новите проучвания - Сб. материали за проучванията на Североизточна Тракия през Бронзовата и Желязната епохи. - Хелис, I, София 1992, с. 82-95.
22.    Археологически данни за неизвестно тракийско селище край Анхиало (Поморие). - Археология, 1993, 3, с. 17-25.
23.    Могилен некропол от Ранножелязната епоха. "Сборяново" т. I, 1997 /Early Iron Age Tumular Necropolis. Sboryanovo, vol. I, Sofia, 1997.
24.    Към икономическата характеристика на тракийския градски център в "Сборянво" - ГМСБ,ХIХ, 1993, с. 33-46. (съавт. Ж. Михайлова)
25.    Гетската столица при Сборяново - проучвания, резултати, исторически прокции. - История, 5-6, 1996, с. 84-92 (част I); История , 1-2, 1997, с. 72-84 (част ІІ).
26.    Metal working in the Getic City in Sboryanovo locality near Isperih, NE Bulgaria - Ephemeris Napocensis (Cluj-Napoca), XVI, 1996, p. 55-77. (in collab. Z. Mihaylova)
27.    Спасителни сондажни проучвания на обекти от ранножелязната епоха в землището на с. Рогозиново, Харманлийско. - ГСУ-ИФ, Археология, 2, 1995 (2003), с. 7-92. (съавт. К. Ников).
28.    New light on the relations between NE Thrace and Macedonia in the Early Hellenistic Times. - In:  Papers of the VIth International Symposium on Ancient Macedonia, Thessaloniki 1996, Thessaloniki, 1999, p. 1075-1089.
29.    Resque Trench Excavations of the Early Iron Age Settlement and Sanctuary near the Village of Rogozinovo, Harmanli district. - Maritsa Project, vol. 1, Sofia, 1997, 167-238. (in collab. K. Nikov)
30.    The Tholos of Odessos. - Archaeologia Bulgarica, 1997, 3, p. 22-33 (in collab. D. Stoyanova).
31.    Съкровището от Борово в археологически и исторически контекст. Първи академични четения в памет на акад. Г. Кацаров (Seminarium Thracicum 3) С., 1998, с. 65-90.
32.    Spatial pattern and economic development of NE Thrace 7th - 2th century B.C. - In: Pistiros and Thasos. Structures commerciales dans la peninsule Balkanique aux VII-II siecles av. J.-C. Actes du Symposium, Septemvri 1998, Opole 2000, p. 55-87.
33.    Who was buried in the Caryatids' Tomb at Sveshtary. Tracia, XII, Studia in honorem Christo M. Danov, 1998, p. 103-107.
34.     Контакти на Североизточна Тракия с Анатолия, Кавказ и Близкия изток преди гръцката колонизация. - В:  Материали от конференция в памет на проф. И. Гълъбов, Бургас 1998, Известия на Бургаския музей, III, 2000, с. 50-61.
35.    Гетската държава - средата на IV - средата на III в. пр. Хр., Конференция "Държавността в историята", Гюлечица 6-8 Х 1998, София, 2001, с. 169-188.
36.     The Getic Capital at Sboryanovo (NE Bulgaria). - In: G. R. Tsetskhladze, J.G. de Boer (eds.) Black Sea Region in the Greek, Roman and Byzantine Periods. TALANTA Proceedings of the Dutch Archaeological and Historical Society, vol. XXXII-XXXII, 2000-2001(2002), 207-221.
37.    The Mal-tepe Complex at Mezek. - In: Papers of the International Symposium in memoraim M. Domaradzki "The Culture of the Thracians and their Neighbours", Kazanlak 1999. (BAR, int. ser., in press)
38.     Notes on the Toreutic Workshops: Production in Northeastern Thrace 4th-3rd Centuries BC. - In: Civilisation grecque et cultures antiques peripheriques. Hommage a Petre Alexandrescu, Bucarest, 2000, 88-93.
39.    Reflections on the "Parmeniscos' group". - Thracia, 13, Studia in honorem Velisari Velkov, 2000, 409-415.
40.    Панагюрското съкровище - изобразителна програма и принадлежност. - В: Доклади от Втори международен симпозиум "Панагюрското съкровище и тракийската култура", Панагюрище 8-9 декември1999, София 2004, 11-30.
41.    Тракийският град в Сборяново. /The Thracian City at Sboryanovo. София,  2000.
42.    Lysimachus' Treasure. -  ГСУ-ИФ - Археология, т. III, 2001 (in press).
43.    The Parmeniskos Amphora Group - New Data and Reflections on the Production Centres and Chronology. - Archaeologia Bulgarica, VII, 2003, 1, 35-43.
44.    Introduction. - In: The Thracian city. Sboryanovo, vol. III, (in press).
45.    Investigations of the Fortification System 1991-1999. - In: The Thracian city. Sboryanovo, vol. III, (in colab. Z. Мihaylova et al.) (in press).
Проучвания на укрепителната система 1991-1999. (съавт. Ж.Михайлова, М. Ганчева, Д. Стоянова)
46.    The 'Crafsmen's quarter" (Central excavation). - In: The Thracian city. Sboryanovo, vol. III, (in press)
"Кварталът на занаятчиите"(ЦИ) (съавт.  Ж. Михайлова, М. Ганчева)
47.    The Sector at the WFW. - In: The Thracian city. Sboryanovo, vol. III, (in press)
Комплекс при СЗКС. Т. Стоянов., Ж. Михайлова, М. Ганчева
48.    Sector 168. - In: The Thracian city. Sboryanovo, vol. III, (in press)
Сектор 168.
49.    Drillings and field surveys within and outside of the fortified part of the city. - In: The Thracian city. Sboryanovo, vol. III, (in press)  
Сондажи и теренни наблюдения в и извън укрепената част на града.
50.    Amphorae and amphora stamps (1990-1999). - In: The Thracian city. Sboryanovo, vol. III, (in press)  
Амфори и амфорни печати (1990-1999 г.).
51.    Imported pottery. - In: The Thracian city. Sboryanovo, vol. III, (in press)  
Импортна керамика.
52.    Metalworking. - In: The Thracian city. Sboryanovo, vol. III, (in press)  
Металообработване. (съавт. Ж. Михайлова)
53.    Agricultural craftsman's and domestic implements and instruments. - In: The Thracian city. Sboryanovo, vol. III, (in press)  
Селскостопански, занаятчийски и битови сечива и инструменти.
54.    Arms, military equipment, horse-trappings. - In: The Thracian city. Sboryanovo, vol. III, (in press)  
Въоръжение и конска амуниция.
55.    Finery and toilet accessories. - In: The Thracian city. Sboryanovo, vol. III, (in press)  
Накити и тоалетни принадлежности. (съавт. Ж. Михайлова)
56.    Varia. - In: The Thracian city. Sboryanovo, vol. III, (in press)
Varia.
57.    Considerations and data about seismic activity. - In: The Thracian city. Sboryanovo, vol. III, (in press)
Данни за сеизмична активност. (съавт. П. Христозков)
58.    The Getic Capital at Sboryanovo - an attempt at characterization.
Гетската столица в Сборяново - опит за характиристика (: 1. Местоположение, площ, планировка и укрепителна система. 2. Стратиграфия и хронология. 3. Икономика и култура. 4. Население - състав и структура. 5. Историческа идентификация.)
59.    Още за ранните контакти на Вътрешна Тракия с Егеида. - В: Античната цивилизация на Балканите и в Средиземноморието. Сб. Доклади в памет на  проф. Руска Гандева, (В. Търново), 2003 (под печат)
60.    On the cultural developments of Early Hellenistic Thrace in the light of the excavations at the Getic capital in Sboryanovo reservation, near Isperih (NE Bulgaria). - In: Nikolova, L. (ed.) Early Symbol Systems in Prehistory, BAR intern. ser. No 1139, 2003, 563-571.
61.    Един необичаен ритон от с. Анево, Карловско. - В: Академични четения в чест на на професор Зл. Гочева. (НБУ, Годишник на Департамент "Средиземноморски и източни изследвания", І, 2002), София 2003, 132-140.
62.    On the spurs' development in Thrace, Macedonia and Illyria during the Early Hellenistic times. - In: ПЪТЯТ. Сборник научни статии, посветени на живота и творчеството на д-р Георги Китов , Sofia 2003, 198-203.
63.    The Getic Capital at Sboryanovo: new excavation issues & research  developments. - In: Thracia 15 In Honour of Alexander Fol's 70 th Anniversary, Sofia 2003, 413-423.
64.     Pieces of metalwork as emblems on the amphora-stamps of Thasos: questions of Intrepretation. - Proceedings of the VIIth Symposium on Ancient Macedonia. Thessaloniki Oct. 2002 (in press)
65.    The Balkan Group of White Lotus Jugs (or the so-called Derveni type gugs): some notes on the orirnin and distribution. - In: Stoyanov, Tonkova, Preshlenov (eds.) Studies in honor of  L. Ognenova-Marinova, Sofia, 2004 (in press).
66.    Thrace, Aegean and Eastern Mediterranean in the Early Iron Age: Questions of Contact Models. - In: Proceedings of the VIIIth International Symposium Thracia Pontica, Sozopol september 2003. (in press)    
67.   Тракийският град в Сборяново/The Thracian City at Sboryanovo. София, 2004 (съавт. Ж. Михайлова и др.)
68.   Гетската столица в ИАР "Сбаряново" - нови резултати. - В: Траките и околният свят. Международна научна конференция, Шумен 12-15 май 2004 (под печат).
69.   Notes on the iconography and date of the pithcer-rhyton of  Borovo silver treаsure. - In: Ancient Civilizations and the Sea. International Conference In Honorem Annorum LXX Mihaili Lazarov, Varna 1-15.10.2004.

Unfold

д-р Николай Дерменджиев

АВТОБИОГРАФИЯ
Име:  Николай Владимиров Дерменджиев

Дата на раждане:  29. 03. 1968 г. Месторождение:   гр. София.

Националност българска. Семейно положение разведен (с две деца)

Адрес:  Младост 3, бл. 308, вх. 1, ап. 9 (ПК 1712), гр. София,Телефон: (02) 887 19 16 / 0887 574 558 E-mail адрес: ndermendjiev@abv.bg Родители: Баща: проф. д.ф.н. Владимир Николов Дерменджиев, хелиофизик към Института по астрономия при БАНМайка: Спаска Борисова Дерменджиева,  инженер, Брат: Борис Владимиров Дерменджиев, агроном, специалност овощни култури и планинско земеделие

Образование:2006 Доктор на историческите науки. Дисертация  на тема: “Методология на археоастрономическите изследвания. Анализ на обекти и находки от територията на България”. Научни ръководители- проф. Вл. Шкодров и проф. д-р Д. Гергова.
2002- 2004 НАИМ-БАН – редовен докторант  
2001- 2004 Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”. Завършен семестриално 4-ти курс на специалността “Геодезия и маркшайдерство”
1989- 1996 СУ “Св. Климент Охридски”, гр. София, история (специалност археология). Диплома № 132675 от 25.11. 1997г. Дипломна работа на тема: “Проблеми на проучванията на тракийски култови места от II- I хил. пр. Хр.”
1982- 1987 9-та Френска езикова гимназия, гр. София. Зрелостен изпит и успех „ много добър 5.37” от 02.07. 1987 г. Професионална квалификация: “Оператор на металорежещи машини, стругар”


Специализация и допълнителни квалификации:2003 г. ЦО-БАН. Компютърен курс – програма Corel Draw.
2003 г. ЦО-БАН. Курс по английски език.
2001- 02 Физически факултет на СУ “Св. Климент Охридски”. Двумесечна професионална квалификация по дисциплините “Сферична астрономия” и “История на астрономията”
1995- 2005 Участия в археологически разкопки като стажант- студент и докторант- заместник ръководител (Кабиле, Бабяк / Гледачево, Сборяново, Кайнарджа, Ахтопол).
Допълнителни умения: Владеене на френски език.Ползване на английски и руски.Компютърни умения: Windows xp, MS Office 2000, Internet, Exel.Шофьорска книжка, категория С.
Професионален стаж:

1997 – 98 г. Учител по история с преподаване на френски език в 104-а Френска езикова гимназия, кв. Люлин, гр. София
03. – 10. 2001 Сътрудник – организатор на езикови курсове в читалище “Джон Атанасов”, кв. Младост, гр. София

2009- 2012 Институт по геофизика - рязане на проби (от печена глина) за изследване на палеомагнетизма
09. - 10. 2012 г. Участие в археологическите разкопки  на Сердика под ръководството на д-р. А. Аладжов
2006- 2012 Участие в археологически разкопки в България под ръководството на проф. д-р Диана Гергова:- Доспат (надгробни могили),- Карнобат (праисторическо селище), Казичене (надгробна могила),- Сборяново (могилен некропол),- Дядово (селищна могила),- Велинград (светилището на вр. Острец и могила при Клептуза),-  Ахтопол (Авлеос Теихос),- Стрелча (надгробна могила, обходи),- с. Баня Разложко (римска и турска баня)/.
.

Публикации:
1. Възможна интерпретация на мегалитния паметник “Кози камък” като тракийско светилище.- Експедиционен годишник, 1989, 3-4, 94-98
2. Обходното трасе на Брут и Касий преди битката при Филипи (42 г. пр. Хр.).- Прометей, 1, 2000.

3. Ориентацията на Демирбаба теке.- Хелис IV, 2005, 238-240.

4. Светлинни календарни ефекти в архитектурата на култови съоръжения.- Хелис V, 2006, 155-173.

5. Археоастрономическа интерпретация на култовите масички от некропола при с. Орсоя.- Интердисциплинарни изследвания, ХIХ, 2006, 104-110.
6. Антични празници в балканската обредно-празнична традиция (по календарно-астрономически данни).- Phosphorion, Studia in honorem Mariae Čičikova, Sofia, 2008, 616-629.

Публикации в интернет:
Дисертация по археоастрономия:www.astro.bas.bg/sun/biblio_bg.html 
Системата на тракийския орфизъм. Съкровището от Летница.www.astro.bas.bg/sun/biblio/Letnica.pdf 
“Раждането” на времето (“Пещерата- утроба” и находката от с. Казичене).www.astro.bas.bg/sun/biblio_bg.html
Археоастрономията в Стоунхендж.http://trakoastronomy.wordpress.com//блог за археология и археоастрономия/

Unfold

д-р Момчил Кузманов

Автобиография

Лична информация Собствено (и) име (на) / Фамилия(и) Момчил Ангелов Кузманов Адрес Ж.к. „Белите брези“, бл. 10, ап. 15, София, ПК 1680, България Телефон +35924172423 Мобилен телефон: +359886743199 Факс E-mail momchilkuz@mail.bg Националност българин Дата на раждане 10.10.1972 Пол мъж

Предпочитана длъжност / Сфера на работа Главен асистент

Трудов стаж Дати 2003- Заемана длъжност или позиция Учител по История и цивилизация (на английски език); учител по Свят и личност; учител по Английски език Основни дейности и отговорности Обучение на ученици от 5- 12 клас Име и адрес на работодателя 32 СОУ „Св. Климент Охридски” - София Вид на дейността или сферата на работа Образование
Дати 2009 - Заемана длъжност или позиция Учител по История и цивилизация (на английски език) Основни дейности и отговорности Обучение на ученици от 9 - 12 клас Име и адрес на работодателя Частна английска гимназия „Меридиан 22” - София Вид на дейността или сферата на работа Образование
Дати 2001-2003 Заемана длъжност или позиция Учител по История и цивилизация (на английски език), учител по Английски език Основни дейности и отговорности Обучение на ученици от 5-10 клас Име и адрес на работодателя 108 СОУ „ Н. Беловеждов” - София Вид на дейността или сферата на работа Образование
Дати 1998-1999 Заемана длъжност или позиция Хоноруван лектор Основни дейности и отговорности Лекционен курс за студенти Име и адрес на работодателя НБУ – Бакалавърски факултет, програма История на културата, курс “Изкуство и култура на  Кавказ и Иран” (MIF 522) Вид на дейността или сферата на работа Образование
Дати 1999 Заемана длъжност или позиция Учител по История и цивилизация (на английски език) Основни дейности и отговорности Обучение на ученици от 5-10 клас Име и адрес на работодателя 127 СОУ „И. Денкоглу” - София Вид на дейността или сферата на работа Образование

Образование и обучение

Дати 2007 Наименование на придобитата квалификация Образователна и научна степен „доктор“ Име и вид на обучаващата или образователната организация Национален археологически институт с музей - БАН Ниво по националната класификация Диплома № 31831/ 03.12.2007 Дати 2000 Наименование на придобитата квалификация Английски език Име и вид на обучаващата или образователната организация Център за обучение - БАН Ниво по националната класификация Удостоверение № 75/ 06.2000 Дати 1997 Наименование на придобитата квалификация Английски език Име и вид на обучаващата или образователната организация Център за езикова квалификация - НДК Ниво по националната класификация Свидетелство А-03/ 20.06.1997 Дати 1996 Наименование на придобитата квалификация Магистър по история Име и вид на обучаващата или образователната организация СУ „Св. Климент Охридски“ Ниво по националната класификация Магистър, диплома № 131676/ 06.05.1997

Лични умения и компетенции

Майчин (и) език (езици) български Чужд (и) език (езици) Самооценяване Разбиране Разговор Писане Европейско ниво (*) Слушане Четене Участие в разговор Самостоятелно устно изложение Английски С1 Ниво на владеене - свободно С2 Ниво на владеене - свободно С1 Ниво на владеене - свободно С2 Ниво на владеене - свободно С1 Ниво на владеене - свободно Руски С1 Ниво на владеене - свободно С2 Ниво на владеене - свободно В2 Ниво на владеене - самостоятелно В2 Ниво на владеене - самостоятелно В2 Ниво на владеене - самостоятелно Френски В1 Ниво на владеене - самостоятелно В1 Ниво на владеене - самостоятелно В1 Ниво на владеене - самостоятелно В1 Ниво на владеене - самостоятелно В1 Ниво на владеене - самостоятелно Немски А1 Ниво на владеене - основно А2 Ниво на владеене - основно А1 Ниво на владеене - основно А1 Ниво на владеене - основно А1 Ниво на владеене - основно (*) Единни европейски критерии за познания по езици Социални умения и компетенции Умения за работа в екип, в различна възрастова, културна, или национална среда – придибити в досегашната ми професионална дейност, при участието ми в археологически разкопки, международни проекти, обучения и конференции. Организационни умения и компетенции Опит в организирането на групови дейности, изготвяне на бюджети, документация и отчетност. Технически умения и компетенции Работа с навигация, основни умения за работа с геодезична апаратура. Компютърни умения и компетенции Windows, Word, Excel, Internet  – Интернет-център на Българска стопанска камара; ФМИ на СУ “Св. Климент Охридски” (Удостоверение № 2901/ 1104.2003).

Свидетелство за управление на МПС Да – категория В (Свидетелство за управление на МПС № 275437513).