Връзки

Партньори на  НАИМ в проучванията в Сборяново:
- Геологически инстит, - БАН
- Геофизичен институт - БАН
- Институт по история- БАН
- СУ"Св. Кл. Охридски",
- Нов Български Универститет
- Великотърновски университет "Св. Св. кирил и Методий"
- Шуменски университет "Св. Константин Преславски"
- "АСГео" ЕОД
- Фараон дизайн и др.

Международни партньори:
Държавен университет - Кемерово, Русия
Държавен универститет Жешув, Полша
CNR (Национален Център за изследвания) - Италия
CNRS (Национален център за научни изследвания) - Франция
Университет в Лозана- Швейцария
Университет в Женева- Швейцария