Team / Biographies

Unfold

Prof Diana Gergova

Professor, National Archaeological Institute and Museum, Sofia

NAIM web page

 

Educational background

1971 MA Sofia University, History Faculty

1977 PhD National Archaeological Institute and Museum, Sofia. Thracian jewellery from Bulgaria during the Early Iron Age, 11th - 6th century BC

 

Further specialisation

1982-83 USSR. Thracian culture in Eastern Europe and the Caucasus

1989 British Academy. Funerary practices

1992 National Research Council (CNR), Italy. Geoarchaeology.

1997 Paris, France. Funerary painting. Thracians and Celts.

1999-2000 Japanese cultural association, Tokyo. Comparative research in religious studies and funerary practices

2001 German Archaeological Institute, Rome. Funerary architecture.

 

Professional history

1977 Archaeologist at Blagoevgrad History Museum

1978-86 Collaborator at Archaeological Institue and Museum, Sofia

1987- Senior Researcher at National Archaeological Institute and Museum (NAIM), Sofia

2012 Professor at NAIM, Sofia

 

Organisational experience

2008-10 Research Secretary at NAIM, Sofia

1988-90 Head of Thracian Archaeology Diision, NAIM, Sofia

1987-89 Secretary of the Coordinating commitee of AIM and National Institute for Cultural Monuments

1985-87 Research secretary at AIM, Sofia

 

Membership

ICOMOS-UNESCO National Committee Member

Research committee for funerary archaeology, Braila

from 2009 World Archaeology Congress - member and coordinator for Eastern Europe and Asia

2007-08 Council for cultural heritage, Bulgarian Academy of Sciences

2005-09 National committee for Protection of Cultural Monuments

2002-04 International Foundation Shinto, UN

 

Fieldwork

2011 Thracian sanctuary at St Ilia, Velingrad (leader)

2010 Rescue excavations at Zhaba Mogila, Strelcha (leader)

2009-10 Thracian sanctuary of Dionysos, Ostrets, Velingrad (leader)

2008-11 Excavations at Ahtopol (leader)

2008-09 Rescue excavations at karnobat, site 36, LOT 4, Thracia motorway

2007 Thracian cemetery at Lyubcha, Dospat (leader)

2005 Thracian rock sanctuary at Strelkovo, Silistra (leader)

2003 Rescue excavations at a funerary mound near Pomorie (leader)

1998-99 Excavations at Ahtopol

from 1988 Dyadovo Tell - Bulgarian-Japanese collaborative project between NAIM and Tokai University (leader)

from 1985 Dyadovo Tell - Bulgarian-Japanese collaborative project between NAIM and Tokai University (deputeeleader)

from 1983 Gettic religious and political centre at Sboryanovo National Reserve, Collaborating with teams from England, France (CNRS), Russia (Kamerovo University), Switzerland (Geneva and Lausanne Universities), archaeological surveying, excavations at Thracian sanctuary Kamen Rid, Demir baba tekke, Hellenistic-period cemetery, Medieval estate at Buvem Kassaba. (leader and coordinator)

1978-79 Excavations at Kabyle and Yassa Tepe tell

1974-81 Thracian cemetery at Kochan and Satovcha, West Rhodope

1974075 Early Iron Age settlement at Pshenichevo (leader)

 

Selected publications

Books

•    Fruh-und altereisenzeiliche Fibeln in Bulgarien. – Prahistorische Вronzefunde, Abt XIV, Band 7, 1987, Verlag C.H.Beck, München.
•    Обредът на обезсмъртяването в древна Тракия (Engl. Summary). София, 1996, Aгато.
•    Sboryanovo – Тhe Sacred Land of the Getae. Bulgarian Bestseller. Sofia, 84 р., 2004.
•    Sboryanovo – Тhe Sacred Land of the Getae. In Japanese. Tokyo. 2011. Transl. by Y. Kimbara.
•    Венедикова К., Д. Гергова, Б. Илиев. Демир баба – Железният баща. 195 c., София, 2006.
•    Герговa, Д., Е. Теодоров. Прабългарски и тракийски следи.  Изд. “Изток-Запад”, 124 c., 2006.
•    Гергова, Д., К. Венедикова. Демир баба теке. Българският Ерусалим. Агато, 112 c., 2007.

Articles

1.    ХХ Национална археологическа конференция /антична археология/. – Археология, 1975, № 4.
2.    Археологически проучвания в землището на с. Кочан, Благоевградски окръг. – Родопи 1975, № 4. /в съавторство с Цв. Ангелова/.
3.    Gergova, D., М. Domaradzki. Kultura tracka w I tys. рrszed n.e. – Z otchlani wiekow, 1976.
4.    Развитие на фибулата в Тракия през старожелязната епоха. – Векове, 1977, № 1.
5.    Проблеми на развитието на накитите в Северозападна Тракия. – Трациа Антиква, 3, 1978.
6.    J. Bouzek. Graeco-Мacedonian Bronzes. Prague, 1974. – Eirene, 1979 /рец./.
7.    Тракийската древност в Западните Родопи. – Родопи, 1980, № 3.
8.    Тракийският некропол при Кочан и Сатовча, Благоевградски окръг. – В: Родопите в миналото и днес. ОТД КИН, 1980.
9.    Трако-скитски взаимоотношения през І хил. пр.н.е. – Археология, 1980, № 3.
10.    Велков В., Д. Гергова и др. Разкопки в Кабиле. – АОР, 1980, 69 с.
11.    Contribution to the Рroblem of Thraco-Caucasian Relations in the Early Iron Age. – In: Pulpudeva, 3, 1980, 269–304.
12.    Genesis and Development of the Metal Ornaments in the Thracian Lands during the Early Iron Age. /11th-6th c. B. C./ – Studia Praehistorica, 3, 1980, 97–112.
13.    Some remarks on the Origin and Development of the Double-Looped Fibulae. – In: Actes du IIème Congrès International de Thracologie. Bucuresti, 1980, Т. І, 199–202.
14.    Гергова Д., Ив. Панайотов. Всесъюзна конференция “Проблеми на скито-сибирското културно-историческо единство”. – Археология, 1981, № 3.
15.    В. Велков, Д. Гергова, М. Домарадски и др. Разкопки в Кабиле. – АОР, 1981, 50.
16.    Разкопки на тракийския некропол при Кочан и Сатовча, Благоевградски окръг. – АОР, 1981, с. 26.
17.    Женският тракийски накит и облекло през ранножелязната епоха. – В: Сб. България 1300. Институции и държавна традиция /ІІІ конгрес на БИД/. София, 1982, 63–70.
18.    Гергова Д., Ил. Илиев. Към въпроса за поселищното развитие в района на Кабиле и Югоизточна Тракия през ІІ-І хил. Пр.н.е. – В:Поселищен живот в Тракия. Първи нацuонален симпозиум. Ямбол, 1982, 11–23.
19.    Произход, характер и датировка на съкровището от Бързица /б. Шеремет/, Варненски окръг.- Археология, 1982, № 3-4, 1-16.
20.    Разкопки на тракийския некропол при Кочан и Сатовча, Благоевградски окръг. – АОР 1982, Михайловград, с. 33 /в съавторство с Ил. Кулов/.
21.    Велков В., М. Домарадски, Д. Гергова, Ил. Илиев. Разкопки в Кабиле и неговата околност. – АОР, 1982, Михайловград, 26-27.
22.    М. Чичикова, Гергова Д. Разкопки на тракийското селище при с. Пшеничево, Старозагорско. – АОР, 1982, Михайловград, с. 29 .
23.    Wczesny okres rozwoju kultury trackiej w dolinie Srodkowej Strumy I Gornej Mesty. – Acta Universitatis Wratislaviensis, N 598, 1983, 155-160.
24.    В. Велков, Д. Гергова, М. Домарадски . Разкопки в Кабиле. – АОР, Плевен 1983, 46.
25.    Ал. Александров, Гергова Д. Разкопки на тракийската крепост Камен рид при с. Малък Поровец, Разградски окръг. – АОР, 1983, 45–46 /в съавторство с /.
26.    Разкопки на тракийското селище при с. Пшеничево, Старозагорско. – АОР , Плевен 1983, с. 38.
27.    Тракийски светилища и селища по долината на р. Струма. – АОР, 1983, Плевен, с. 35.
28.    Разкопки на тракийската крепост Камен рид при с. Малък Поровец, Разградски окръг. – АОР, Смолян, 1984, 45–46.
29.    Разкопки на Камен рид край с. М. Поровец, Разградски окръг. – АОР, Сливен, 1985, 78– 80.
30.    Гергова, Д., Лам Ми Зунг. Тракийската крепост в м. Марена при с. Марикостиново, Благоевградски окръг. – АОР, Сливен, 1985, 86–87.
31.    Постижения и проблеми в проучването на ранножелязната епоха в Тракия. –Археология, 1986, № 2.
32.    Гергова, Д., Ал. Гоцев, Д. Вълчева. Проучвания на обекта Камен рид край с. Малък Поровец, Разградски окръг. – АОР, 1986, В. Търново, 46–47.
33.    За сакралния характер на находката от Рогозен. – Археология, 1987, № 3, 3–13.
34.    Гергова Д., Д. Вълчева, Ж. Михайлова, Ал. Александров. Проучвания в Сборяново край Исперих. – АОР, 1987, 52–54.
35.    Гергова, Д., Д. Вълчева. Разкопки в м.  Камен рид край с. М. Поровец, Разградски окръг. – АОР, Разград, 1987,70–72.
36.    Катинчаров, Р., Д. Гергова, с кол. Разкопки на сеилщната могила при с. Дядово, Сливенски окръг. – АОР, 1987, с. 65.
37.    Съкровищата от Тракия и хиперборейския мит. – В: Българските земи в древността. България през средновековието. Доклади на Втория международен конгрес по българистика. Т. 6, 1987, 53–74.
38.    The Thracian-Caucasian Relations and the Thracian Tribe Trerae. – In: Die Urnenfelderkulturen Мitteleuropas. Symposium Liblice 21-25.10.1985. Praha, 1987, 409–420.
39.    Гергова, Д. с кол. Теренни обхождания и сондажи за археологическата карта на Сборяново, Исперихска община. – АОР, 1988.
40.    Тракийският обект в м. “Камен рид” край с. Малък Поровец-разкопки, резултати, проблеми. – Terra Antiqua Balcanica, ІІІ, 1988, 165–172.
41.    De begraven schat. – In: De Thrakische Konigsschat. Amsterdam, 1988, 36–40.
42.    Die Bedeuting der Schatzfunde in der Thrakischen Welt.- In : Der Thrakischen Silberschatz aus Rogozen, Bulgarien. Katalog. Bonn-Mainz-Freiburg-Munchen-Hamburg, 1988, 51–58.
43.    Las ofrendas sacradas de los tracios. – In: Tesoros de las tierras Bulgaras. Pabellon Mudejar, 1988, 19–22.
44.    Киммерийская проблематика с фракийской точки зрения. – В: Тезисы докладов областной конференции “Проблемиы скифо-сарматской археологии Северного Причерноморья”, посвященной 90 летию со дня рождения профессора Б. Н. Гракова, Запорожье, 1989, с. 33.
45.    Гергова Д. и др. Източен могилен некропол н. Могила 13. – АОР, 1989, 35–37.
46.    Гергова Д., М. Чичикова, А. Балканска и др. Проучвания в Сборяново. – АОР, 1989, Кърджали, 34–35.
47.    About the Sacral Character of the Rogozen Тreasure. /In Japanese/- In: Balkan and Asia Minor Studies. Tokyo, 1989, 23–34.
48.    The Rogozen Treasure and One Religious Feast in Ancient Thrace.- In: 17 Internationale Eirene Konferenz. Berlin, 1986 (= Klio, 1989, 71/1), 36–50.
49.    Thracian Burial Rites of Late Bronze and Early Iron Age.- In: Thracians and Myceneans. Proceedings of the 3th International. Congress of Thracology. Rotterdam 1984. Leiden-Sofia, Brill, 1989, 231–240.
50.    The Thracian Culture of the Iron Age. Actual State of its Archaeological Investigations in Bulgaria. Sixième Congrès International d’études du Sud-Est Européen. Résumés des Communications. Histoire 1. Sofia, 1989, 15–16.
51.    Some Common Problems of Interrelations between Thrace and Northern Europe. – In: Pulpudeva, VI, 1989.
52.    Гетското религиозно и политическо средище в "Сборяново" - нови данни за характера му. – Terra Antiqua Balcanica, IV, 1990, 66–71.
53.    Гергова, Д. с кол. Проучвания в резервата Сборяново. – АОР, 1990, Кюстендил, 46–49.
54.    Тракийската култура през ранножелязната епоха в ЮЗ Тракия – проучвания и проблеми. – В: Тракийската култура в Родопите, горното течение на Марица, Места и Струма. Смолян, 1990, 17–29.
55.    The Find at Rogozen – a Source on the Religious and Political Life in Thrace at the End of the 5 th c.B.C. – TAB, V, 1990, 112–119.
56.    Гергова, Д. Ив. Кулев. Втора конференция по археометрия в Делфи. – Археология, 1991, № 4.
57.    Гергова Д. с кол. Проучвания в резервата Сборяново. – АОР, Ловеч, 1991, 44–47.
58.    Десет години проучвания в "Сборяново". – В: Хелис, I, С., 1992, 9–27.
59.    Гергова Д. с кол. Проучвания в резерват Сборяново. – АОР, 1992, 40–43.
60.    Сборяново-Хелис-Даусдава – свещена тракийска земя. Екосреда. Лято 1992, 10.
61.    Dausdava – Formation, Development and Thracian Connection. – In: Relations thraco-illyro-helleniques. Actes du Xème Symposium national de tracologie. Participation Internationale. Baile Herculanum, 1992, 130–131.
62.    Helis series, vol I, II , 1992 / редактор- съставител/.
63.    Interdisciplinary approach in the investigations of Sboryanovo. – В: Xeлис, II, C., 1992, 9–22.
64.    Studies of tumulus N 13 from the Eastern necropolis of Sveshtari. (Preliminary communication). – Хелис, II, C., 1992, 118–126.
65.    The Рroblem of the "Рlundered" Thracian Тombs and its Рroposed solution: A new method applied during excavations.- In: H. Schliemann. Grundlagen und Ergebnisse moderner Archеologie. 100 Jahre nach Schliemann Tod. Berlin, 1992, 283–292.
66.    Some Common Problems of the Interrelations between Thrace and N. Europe. – In: Pulpudeva, 6, 1993, 65–71.
67.    Preface. – In: Helis, III. Sofia, 1994, 7–8.
68.    Gergova D., I. Iliev, V.Rizzo. Seismic Effects on Tombs in Sveshtari, dated to the Hellenistic period. In: Terremoti et Civilta Abitative. Roma, ottobre 1993 Annali Geofisici ,1994.
69.    Some Common Problems of the Ritual Behavior of Thracian and Macedonians. – Ancient Macedonia, VI, Thessaloniki. 1994.
70.    Christoskov, L., D. Gergova, V. Rizzo. Traces of Seismic Effect on Archaeological Sites in Bulgaria. In: Terremoti et Civilta Abitative. Roma, ottobre 1993, Annali Geofisici, 1994.
71.    Culture in the Late Bronze and Early Iron Age in Southwest Thrace (Upper Mesta and Middle Struma Valleys). Зборник Нова Сериja, бр.1, 1995, археологиjа. Скопjе, 31–48.
72.    Skias – the newly discovered inscription from the Thracian tumulus near Kapinovo, V. Tarnovo district. – Thracia 11, 1995, 385–392.
73.    The Thracians: Late Bronze Age to Roman Antiquity. – In: Pirin. Geological Guidebook. Sofia, 1995, 12–13.
74.    The Treasure from Vulchitran and the Amber Route in the Balkans.-In: The Early Hallstatt Period (1200-700B.C.) in South Eastern Europe. Alba Julia 1994. – Apulum, 1995, 69–79.
75.    Le centre religieux et politique thrace du Ier millénaire av.J.C. de Sboryanovo. – In: Au royame des ombres. La peinture funéraire antique. Réunion des Musées Nationaux. Paris, 1997, 24–26.
76.    The Tumular Cemeteries near Sveshtari, NE Bulgaria - Problems and Methods of Investigations. – In: 2nd Southern-European Conference on Archeometry. Delphi, April, 199, PACT, 1998, 119–21.
77.    Предговор. Б. Илиев. Свещари. Село край древни светилища. София, 2000, 5–8.
78.    The Tripartite Vessel from Vulcitrun – Epoch and Function. – Thracia, 13, Serdicae, 2000, 137–147.
79.    Y. Valeva, D. Gergova. Monumental Tombs, Tomb Paintings and Burial Customs of Ancient Thrace. – In: Investing in the Afterlife. Tokyo University Museum, 2000, 182–189.
80.    Sboryanovo – Investigations, Discoveries and Problems. – In: Japan ICOMOS Information, 4, 2000, 17–24.
81.    Бронзова и ранножелязна епоха. – Разкопки и проучвания, 27. Материали за археологията на Средна Струма. София, 2001, с. 73.
82.    Сондажно проучване в м. Орешките, с. Долна Рибница, Благоевградско. – Разкопки и проучвания, 27. Материали за археологията на Средна Струма. София, 2001, 22–25 /в съавторство с Л. Перничева/.
83.    Тронът и седящият покойник.Средиземноморски успоредици. (Към генезиса и разпространението на един аспект на тракийската  погребална обредност.). – В: Годишник на Департамент Средиземноморски и източни изследвания, НБУ, т. І. Сборник в чест на проф. Зл. Гочева. София, 2002, 37–41.
84.    The Dyadovo Tell. Sofia, 2002, 4 p.
85.    Гергова Д., Вагалински Л., Ваклинова М., Русева Б., Хаджиев К. Състояние и проблеми на методиката и методологията на българската археология. Археология XLII, 3-4, 105-120, 2001.
86.    M. Kovacheva, N. Jordanova, M. Kostadinova, V. Karloukovski, V. Gigov, D. Gergova, D. Genov. Summary results of the аrchaeometric studies of the Bronze Age tell Djadovo, district of Sliven, South Bulgaria. – Archaeologica Bulgarica, 2002, No 6, 1–17.
87.    Kuleff I., R. Djingova, M. Arnaudov, D. Gergova. Provenance study of Iron Age amber from Bulgaria. – In: Proceedings of the 31-st Symposium of Archaeometry. Budapest, 27 April – 3 May 1998. Archaeometry 98, E. Jerem and K. Biró (Eds.), British Archaeological Reports. International Series 1043 (II) and Archaeolinqua Central European Series 1,. Vol.2, Oxford, 2002, 757–760.
88.    В поисках Эвридики. О некоторых общих эелементах в культурном развитии древней Фракии и Японии в начале железного века. – In: 8th International Shinto Conference, Moscow, September 2002. Москва, 2003, 77–86.
89.    Гергова, Д., Т. Кадийска. Светлината в сакралната архитектура на тракийските гети. – Детайли, /2003, № 1, 6–10.
90.    The Necropolis of the Getic Dausdava – Planning and Meaning. – In: The Grave as an Expression of the Dead Social Status. Braila, 2003, 4–6.
91.    Zlateva B., M. Kuzmanov, I. Kuleff, R. Djingova, D. Gergova. Multi-element analysis of bones for dietary reconstruction of the inhabitants of Thracia at Hellenistic times (Bulgaria). – Berliner Beiträge z. Archäometrie, 20, 2003, 117–131.
92.    Gergova D. and all. Projet Sboryanovo. Grouрe d’études thraces – Institut d’archéologie de Sofia. Biuven Kasaba. Les premières recherches sur le cite de Biuven kasaba (Sboryanovo/Bulgarie). Rapport de la campagne 2002. Lausanne, 2003.
93.    Изборът на култура. Между сензацията и манипулацията. – в-к “Култура”, бр. 2004, 2004.
94.    Петнадесет съкровища от българските земи от Д. Овчаров. – Паметници, реставрация, музеи, бр. 4, 2004, 45–49.
95.    Свещарската гробница. – Детайли, 2004, № 3.
96.    Свещарските гробници–близнаци и тракийският път към безсмъртието – реалности и проекти за бъдещето. – Детайли. 2004, № 4, 86–92.
97.    Златните “сандали”. – В: Годишник на Департамент Средиземноморски и източни изследвания, НБУ, т.ІІ. Сборник в чест на проф. Я. Тодоров. София, 2004, 37–40.
98.    Гетите, които... обезсмъртяват. Проблеми на изследването на гетския некропол в Сборяново. – В: GETICA, кн.1. София, 2005, 4–12.
99.    Западен могилен некропол. – В: Хелис, IV, 2005, 62–82 /в съавторство с Д. Вълчева/.
100.    Летница, Ашман и Сатън Хуу. Парадни шлемове и култови практики . – МИФ, 10. Съкровището. София, 2005, 148–162.
101.    Нови данни за тракийски традиции в средновековната българска култура. Парадните шлемове. – В: Корени на българската цивилизация. Булкорени, 2005, 151–172.
102.    Проучване на селищната могила при Дядово, Новозагорско през 2004 г. – АОР за 2004. София, 2005, 82–83 /съавторство с Г. Кънчева-Русева/.
103.    Проучвания на ранносредновековен ансамбъл в м. Бювен касабъ (Града на доверието) – ИАР Сборяново – АОР за 2004. София 2005, 134–135.
104.    Проучвания на селищната могила при с. Дядово, Новозагорско – АОР за 2005. София, 2006, 92–93 /в колектив/.        
105.    Проучвания на тракийското светилище в двора на Демир баба теке – ИАР Сборяново – АОР за 2004. София, 2005, 132–133 /в съавторство с Ил. Катевски/.
106.    Светлини и сенки. Храднокръвие и чувства. Програма ФАР – промоция на културното наследство в Разградска област. – Паметници, реставрация, музеи, 2005, бр. 4, 55–60.
107.    Съкровището от Летница. Структура и функции. – В: Heros Hephaistos. Studia in honorem Liubae Оgnenova-Marinova, Faber, 2005, 59–71.
108.    Evstatiev, D., D. Gergova, B. Vachev. Archaeological and Geological Analogues for the Safety of the Radioactive Waste Repositories. – Annual Report 2005. Institute for Nuclear Research and Nuclear Energy. Sofia, 2005, 84–88.
109.    Evstatiev, D., Gergova D, V. Rizzo. Geoarchaeological characteristics of the Thracian tumuli in Bulgaria. – Helis, 4, 2005, 156–168.
110.    Гергова, Д., М.. Кузманов. Проучвания на Могила 1 от западния елинистически некропол на Сборяново. – В: Хелис, V, 2006, 212–228.
111.    Сборяново – от праисторията до средновековието. – В: Текето на Демир баба – Железния баща. София, 2006, 20–41.
112.    Сборяново. Религии и паметници. – В: Хелис, V, 2006, 25–38.
113.    Свещени сгради в двора на текето на Демир баба. – В: Текето на Демир баба – Железния баща. София, 2006 /в съавторство с А. Балканска/.
114.    Тракийско скално светилище при с. Стрелково, Силистренско. – АОР за 2005. София, 2006, 93–94 /в съавторство с Г. Атанасов/.
115.    Тронът в тракийското погребение или седящият покойник. В: 2000 години християнство. Международен симпозиум. Сандански. – В: Spartacus, II, 2006, 60–66.
116.    Kuleff, I., I. Iliev, E. Pernicka, D. Gergova. Chemical and lead isotope compositions of lead artefacts from ancient Thracia(Bulgaira). – Journal of Cultural Heritage, 2006, No 7, 244–256.
117.    L’eschare dans le monde Thrace et Celte. – In: Thracians and Celts. Proceedings of the International Colloquium from Bistrita, 18-20 mai 2006. Editura Mega,Clij-Napoca, 2006, 149–166.
118.    Zlateva, B., M. Kuzmanov, I. Kuleff, R. Djingova, D. Gergova. Multi-element analysis of bones for dietary reconstruction of the inhabitants of Thracia at Hellenistic times (Bulgaria). – Berliner Beiträge z. Archäometrie, 20, 2006, 224–338.
119.    The Eternity of a Burial Rite. The Throne and the Sitting Dead. 7th International Colloquium of Funerary Archaeology. Sibiu 2005. – Acta Terrae Septemcastrensis, V,1, 2006, 51–62
120.    The Golden sandals. – Folia Archaeologica Balkanica. In honorem Verae Bitrakova Grozdanova, 2006, 111–117.
121.    The tumular embankment in the burial rites  and cosmogony of the Thracian Getae. The cosmic egg. – ISTROS, 13, 2006, 85–95.
122.    Археологически парк Дядово. Селищна могила Дядово. Нова Загора, 2007 , 4 c.
123.    Гергова, Д., Р. Василев, Й. Анастасов, Я. Иванов. Археологически разкопки на ансамбъл от каменни сгради в м. Бювен касабъ, на територията на ИАР Сборяново, в землищата на М.Поровец и Свещари, община Исперих, Разградска област. – АОР през 2006 г., София, 2007, 108–111.
124.    Гергова, Д., Х. Камуро, Т. Кънчева-Русева. Археологически разкопки на селищна могила при с. Дядово, община Нова Загора. – АОР през 2006 г. София, 2007, 101–103.
125.    Гергова, Д., М. Кузманов, Я. Иванов, И. Катевски. Геофизично проучване на четири могили от западната група на елинистическия некропол на ИАРСборяново, в землището на с. М. Поровец, община Исперих, Разградска област. – АОР през 2006 г. София, 2007, 107–108.
126.    Гергова, Д., М. Кузманов, Я. Иванов. Геофизични проучвания и археологически разкопки на шест могили от елинистическия некропол на гетското средище в ИАР Сборяново, в землището на Свещари, Община Исперих, Разградска област. – АОР през 2006 г. София, 2007, 104–107.
127.    Нови данни за сакралната архитектура в двора на Демир баба теке. Изследвания в памет на акад. Анание Явашов. Академична издателство „Марин Дринов”, София 2007, 47–53.
128.    Die Bestattungssitten der Thraker. – In: Die Alten Zivilisationen Bulgariens. Das Gold der Thraker, Basel 2007, 59–69.
129.    Les tombaux Thraces de la Bulgarie de Sud –Est. – L’archéologue [Paris], № 90, 2007, Dossier Les thraces, 8–11.
130.    Sanctuaires et places de culte des gètes dans la Bulgarie du Nord-Est. – In: Iron Age Sanctuaries and Cult Places in the Thracian World. Proceedings of the International Colloquium Brasov, 19-21 October 2006. Brasov, 2007, 63–78.
131.    Българо- японски проучвания в археологически парк „Селищна могила Дядово”, Новозагорско през 2008 г. – В: Българска археология 2008. София, 2008, 18–19.
132.    Встъпление. – АОР през 2007 г. София, 2008, с.220=
133.    Есхарата в гетското погребение. – In: PHOSPHORION. Studia in honorem Mariae Cicikova. Sofia, 2008, 255–267.
134.    За Мария Чичикова и за нейния праздник. – In: PHOSPHORION. Studia in honorem Mariae Cicikova., Sofia 2008, 9–110.
135.    Гергова, Д. Кузманов М., Я. Иванов. Некропол на бесите при с. Любча, м. Орфенското, община Доспат. В: Археологически открития и разкопки през 2007 г., София, 2008, 269–270.
136.    Опазването на културното наследство и културата на опазването. В: Св. Георгиев. Правен режим на културното наследство в Република България. София, Агато, 2008,7–12.
137.    Гергова Д., Т. Кънчева-Русева, Х.Камуро, Т. Секине. Проучвания на селищна могила Дядово, община Нова Загора. В: Археологически открития и разкопки през 2007 г. София 2008, с. 105 и сл.
138.    Селищната могила при с. Дядово, Новозагорско. Систевмата от ровове в устройството и функциите на селището от бронзовата епоха. – В: Археологически и исторически проучвания в Новозагорско. Т. 2. Исторически Музей Нова Загора. Агато, 2008, 14–20.
139.    Gergova, D., I. Katevski. Archaeology and Geophysics in the Sboryanovo National Reserve. – In: Geoarchaeology and Archaeomineralogy. Proceedings of the International Conference 29-30 October 2008, Sofia, 374–379.
140.    Geoarchaeological studies in the Sboryanovo National Reserve (North-East Bulgaria) – In: Geoarchaeology and Archaeomineralogy. Proceedings of the International Conference, 29-30 October 2008, Sofia, 367–373.
141.    Thracians, Greeks and Romans in Ancient Anchialo.– Istoria kai Politismos tou Ellenismou tes Aghialou. Athena, Ekdoseis Eypasia, 2008, 83–97.
142.    Българо-полските теренни археологически проучвания в Благоевградска област 1978-1982. – Известия на Регионален исторически музей Благоевград, т. V, 2009, 23–36.
143.    Гергова, Д. Т. Кънчева-Русева, Д. Генов, Х. Камуро, Т. Секине. Българо-японски проучвания на селищната могила при с. Дядово при с. Дядово, Новозагорско. – АОР през 2008 г., София, 2009, 123–127.
144.    Встъпителни думи. – АОР през 2008 г., София, 2009, с. 220.
145.    Националният археологически институт с музей при БАН и българската археология през 2008 г. – Наука, 2009, № 4, 47–51.
146.    Гергова Д., Й. Анастасов. Ранното българско средновекие в Сборяново. Средновековното имени в м. Града на доверието. В:Приноси към българската археология, т. V, София 2009, 196–209.
147.    Гергова, Д. , Я.Иванов, М. Кузманов. ИАР “Сборяново” 2008. – АОР през 2008 г., София, 2009, ,234–237.
148.    Гергова, Д., Я. Иванов. Сондажни археологически проучвания по трасето на АМ Тракия, об. 36 от км. 323+700 до км 323+100, ЛОТ4, с. Драганци, общ. Карнобат. – АОР през 2008 г., София, 2009, 171–173.
149.    В. В. Зайков, Д. Гергова, П. В. Хворов, П. Бонев. Состав золотых изделий Вылчитрынского клада (Болгария). – В: Уральский минералогический сборник, 16, 2009, 168–173.
150.    Гергова, Д., Я. Иванов. Спасителни археологически разкопки в УПИ-V 53, кв.7 по плана на гр. Ахтопол . – АОР през 2008 г., София, 2008, 222–224.
151.    Amber in Ancient Thrace. – In: Amber in archaeology. Proceedings of the 5th International Conference on Amber in archaeology, Belgrade 2006. Belgrade, National Museum, 2009, 178–189.
152.    Встъпителни думи. – АОР през 2009 г., София, 2010, с. 220.
153.    Нови данни за културата на бесите. Изследвания в района на Доспат. – В: Цепина, Чепинско, Велинград - хилядолетната история на северозападните Родопи. Конференция 23-24.11.2008. София, 2010, 35–40.
154.    Гергова, Д., Я. Иванов. Проучвания в Ахтопол – УПИ-V53 по плана на града. – АОР през 2009 г., София, 2010, 270–271.
155.    Гергова, Д., Ил. Катевски, М. Кузманов, К. Константинов, П. Стоянов. Проучвания на елинистическия некропол на гетския култов и политически център в резервата „Сборяново”. – АОР през 2009 г., София 2010, 212–214.
156.    Реброто на Адама в орфическото обезсмъртяване. – В: Богоизбраните българи. Изборник. Книга първа. Булга Медия, 2010, 62–70.
157.    Гергова, Д., А. Салкин, Д. Байраков. Светилище на Дионис на връх Острец, Велинград. – АОР през 2009 г. София, 2010, 185–188.
158.    В. В. Зайков, Д. Гергова, П. В. Хворов, П. Бонев, М. Н. Анкушев. Состав золотых изделий Требенищенского клада из Национального археологического музея в Софии (Болгария). – Уральский минералогический сборник, 17, 2010, 148–152.
159.    Гергова Д., Я. Иванов, Н. Дерменджиев, Г. Радославова, В. Танкова, Р. Христова. Спасителни разкопки на об. 36, АМ Тракия, ЛОТ 4 при с. Драганци, община Карнобат. – АОР през 2009 г., София, 2010, 119–123.
160.    Съкровището от Вълчитрън. Един мит, преразказан в злато. НАИМ-БАН, 2010, 40 с.
161.    Zaykov, V., D. Gergova, R. Khvorov, eng. Pl. Bonev. Archaeometric studies of Thracian Gold objects from the National Archaeological Musеum in Sofia.- XXII-XXIII, 2010, София, 75–80.
162.    Orphic Thrace and Achaemenid Persia. – In: Achaemenid Impact in the Вlack Sea. Communication of Powers. J. Nieling and Ellen Rehm Eds., BSS, Aarhus University Press, 11,2010, 67–86.    
163.    Preface. Dyadovo, vol. 2. B. Borisov. The Santuary of the Thracian Horseman and the Early Byzantine fortress. Zograf Publishing 2010, 3–4.
164.    Preventive archaeology in Bulgaria In: Campos de Souza, M. (ed.), Arqueologia Preventiva, Gestão e Mediação de Conflitos. Estudos Comparativos. Iphan-SP, Brasil, 2010, 193–208.                  
165.    Studies (Sboryanovo). – In: World Heritage in Bulgaria. Bulgarian Encyclopedia Scientific Information Centre. Prof. M. Drinov Academic Publishing House, 2010, 57–61.
166.    The Aurolithic Civilization. – In: Smolenov Hr., Michailov Hr. the Lost Aurolithic Civilization? Codes from a Black Sea Atlantis. MAGOART 2010, 10–15.
167.    The Kazanlak Tomb. – In: World Heritage in Bulgaria. Bulgarian Encyclopedia Scientific Information Centre. Prof. M.Drinov Academic Publishing House, 2010, 22-34.
168.    Гергова Д., Х. Камуро, К. Кънчев, Т. Кънчева-Русева с кол. Проучвания на селищната могила при с. Дядово през 2010 г. – АОР за 2010 г., София, 2011, 105-107.
169.    Гергова Д., Салкин А.,Кузманов M. Проучвания на тракийско светилище на Дионис на връх Острец, Велниград. – АОР за 2010 г., София, 2011,184-186.
170.    Гергова Д., Иванов Я. Археологическо проучване в УПИ VІІІ, кв. 3, ул. Черно море 39, гр. Ахтопол. – АОР за 2010 г., София, 2011, 197-198.
171.    Гергова Д., Иванов, А., Катевски Ил. Проучвания на елинистическия некропол на гетския култов и политически център в Сборяново. – АОР за 2010 г., София, 2011, 205-206.
172.    Гергова Д., Дерменджиев, Н., Нейчева М., Катевски И., Мутафов В. Спасителни проучвания в Стрелча. АОР за 2010, София 2011, 206-208.
173.    Зайков, В. В., Гергова Д., Хворов П. В., Анкушев М. Н., Торбов Н., Бонев Н. Состав серебрянных изделии Рогозенского клада из коллекции Исторического музей г. Враца (Болгария).- Материалы III Всероссийской молодежной научной конференции „Минералы: строение, свойства, методы исследования“. Екатеринбург-Масс: УрО РАН, 2011. С. 141-142.
174.    The Aurolithic Civilization. – In: Smolenov Hr., Michailov Hr. The Lost Aurolithic Civilization? Codes from a Black Sea Atlantis. MAGOART 2010, 10–15.
175.    The Kazanlak Tomb. – In: World Heritage in Bulgaria. Bulgarian Encyclopedia Scientific Information Centre. Prof. M.Drinov Academic Publishing House, 2010, 22-34.
176.    Legalitas regnorum fundamentum (Законността е основа на държавата) – www.kultura.bg/bg/article/view/16962.
177.    Законът за културното наследство изпрати българските археолози в нелегалност. Сезонът за археологическите изследвания за 2010 г. вече е провален. Лично мнение, в-к „24 часа“, юни 2010.
178.    Гергова Д. , Х. Камуро с кол. Проучвания на селищната могила Дядово през 2010 г. – АОР за 2010 г., София, 2011.
179.    Гергова Д., Ас. Салкин, М. Кузманов. Проучвания на тракийско светилище на Дионис на връх Острец, АОР 2010, София 2011, 184-186.
180.    Гергова. Д., Я. Иванов. Археологическо проучване на УПИ VІІІ, кв. 3, ул. „Черно море“ №39, гр. Ахтопол, АОР 2010,София 2011, 197-199.
181.    Не си отивай дон Кихот! – в-к „Kултура“, април 2011.
182.    Гергова Д., Я. Иванов, Ил. Катевски. Проучвания на елинистическия некропол на гетския култов и политически център в Сборяново, АОР 2010, София 2011, 205-206.
183.    Гергова Д., Н. Дерменджиев, М. Нейчева, Ил. Катевски, В. Мутафов. Спасителни проучвания в Стрелча. АОР 2010, София 2011, 206-208.
184.    Момчил Кузманов, Диана Гергова, Николай Дерменджиев, Васил Мутафов, Асен Радев, Антония Елазарова, Илиян Катевски. Могила №1 в землището на Враждебна, София. Спасително проучване 2010-2011 г. AOP 2011, 225-227.
185.    “Archaeological park Dyadovo tell”, Исторически музей, Нова Загора, 2011.
186.    Sboryanovo Tumuli Sveshtari – AIAC, 764.
187.    Byuven Kasaba Settlement Sveshtari – AIAC, 773.
188.    Gergova D. “Sboryanovo. Nature and monuments. Gods and peoples”, Institute of Culture, Ministry of  foreign affairs. 2011, 10 s
189.    Gergova D. Recent discoveries in the Great Sveshtari tumulus in the capital of the Getae (BG, Dausdava-Helis).-Instrumentum I, 2013
190.    Gergova. D. 2013 . Golden Gifts from Sveshtari. Borina

 

Teaching

2008-12 Affiliated Professor of Bulgarian Archaeology, Rzeszów University, Poland

1998-2002 Affiliated Lecturer at New Bulgarian University. Courses taught: Thrace, Iran and the Caucasus during the Iron Age, Thracian ceramics, Thracian funerary practices, Thracian treasures

1998-2001 Affiliated Lecturer at Veliko Tarnovo University, Courses taught: Thracian archaeology, Funerary practices

from 1976 invited lectures at universities in Poland, the USSR, England, Germany, Japan, at UNESCO

Supervision of dissertations at New Bulgarian University, Sofia, and Veliko Tarnovo University

 

PhD supervision

2009 Y. Ivanov. Thracian defensive armour

2008 Y. Anastassov. Celts in Thrace (joint PhD supervision at NAIM and Geneva University)

2007 Dr M. Kuzmanov Thrace and Anatolia during the Early Iron Age

2006 Dr N. Dermendzhiev. Problems of archaeoastronomical research in Bulgaria

 

Fieldschools

1988-2010 Fieldschool supervision for students from Geneva, Lausanne, Rzeszow, Shumen, Veliko Tarnovo, John Hopkins (USA), etc.

Unfold

Dr Yavor Ivanov

Coming soon

Unfold

Dr Totko Stoyanov

Associate Professor, Sofia Univeristy

Sofia University History Faculty web page

 

Educational background

1978 MA Sofia University, History Faculty

1986 PhD Sofia University, The cult to Artemis-Diana in Thrace, 5th century BC - 4th century AD

Further specialisation

1987 London University - British Museum

1990 Thessaloniki University

1994 French School at Athens

2001 French School at Athens

2002 French School at Athens

 

Professional history

1979-80 Burgas Historical Museum

1980-81 Sozopol Archaeological Museum

1982 Lecturer, Sofia University Archaeology Department

1993 Associate professor, Sofia University Archaeology Department

 

Selected publications

1.    Митът за Артемида и Актеон в оброчни релефи от Тракия /II-III в./ - Археология, 1980, 1, с. 27-33.
2.    Бизия като център на тракийската култура - II Интердисициплинарен научен симпозиум Странджа - Сакар 1980 г., II, ч. 1, С. /1984/, с. 71-80.
3.    Два нови паметника на религията в Тракия през римската епоха - Векове, 1984, 2, с. 64-70.
4.    Оброчните релефи на Артемида /Диана/ - ездачка от Мизия и Тракия през римската епоха - Археология, 1984, 2-3, с. 31-44.
5.    Култът на Артемида в Западнопонтийските градове VII в. пр. н. е. - III в. от н. е. - ГСУ ИФ, т. 77, 1984 /1989/, с. 50-70.
6.    Реплика на класическа статуя на Артемида - МПК, 1985, 4, с. 28-31.
7.    Le Cavalier et la Deesse. Observations sur une serie de reliefs thraces. KTEMA (Civilisations de l'Orient, de la Grece et de Rome antiques), Strasbourg, No 10, 1985 (1988), p. 273-285.
8.    L'image feminine sur les monuments du Cavalier thrace et les problemes des deesses en Thrace - Semaines Philippopolitaines de l'histoire et de la culture thrace, Plovdiv, octobre, 1986, Pulpudeva, 6 supplementum, 1998, p. 150-158.
9.    Култът на Артемида в Тракия VI в. пр. н. е. - IV в. от н. е. - автореферат на дисертация за получаване на научната степен д-р, С., 1986.
10.    За иконграфията и семантиката на женските изображения в паметниците на Тракийския конник - Векове, 1987, 1, с. 18-30.
11.    За интерпретацията на така наречения Фриз на здравеносните божества от Филипопол - Археология, 1987, 2, с. 25-29.
12.    Hera (in Thracia) - Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae (LIMC), IV, Mьnchen, 1988, p. 719-723.
13.    Artemis and Iphigeneia. A Fragmental Part of a Statuary Group from the Strymon Valley. An Attempt at Reconstruction. - Akten des XIII Internatonalen Kongress f?r Klassische ArchEologie, Berlin, 1988. Mainz am Rhein, 1990, s. 384-385.
14.     Early Iron Age Tumular Necropolis in the Sboryanovo Reservation. - Хелис, II, Сборяново - проучвания и перспективи, София, 1992, р. 93-114.
15.    Митът за Ифигения в паметник от долината на Средна Струма - Археология, 1989, 2, с. 25-29 (съавт. Д. Бъчварова).
16.     Кризата в античната идеология, отразена в култовите паметници от римска Тракия (по данни от паметниците на Артемида-Диана) - В: Сб. "Кризата в историческото развитие", София 1991, с. 5-17.
17.    Гробничната архитектура в Североизточна Тракия в светлината на контактите с Мала Азия (IV - III в. пр. н. е.) - В: Трети Национален симпозиум "Североизточна България - древност и съвремие", Исперих 1989, Terra Antiqua Balcanica, IV, 1990, с. 122-133.
18.    On the Cult of Artemis in Kabyle (4th - 1st century B. C.) - Studies on Settlement Life in Ancient Thrace. Terra Antiqua Balcanica, V, 1990, p. 126-131.
19.    За интерпретацията на каничка Nо155 от Рогозенското съкровище - Археология, 1991, 4, с. 16-34.
20.    За произхода и развитието на фиалите с антропоморфна пластична декорация. - Сб. материали от конференция в памет на д-р П. Горбанов, София, IV.1991 г. ГСУ-ИФ, Studia Archaeologica, Suppl. 1, 2003, с. 80-98.
21.    Погребалните обичаи в Североизточна Тракия през ранножелязната епоха в светлината на новите проучвания - Сб. материали за проучванията на Североизточна Тракия през Бронзовата и Желязната епохи. - Хелис, I, София 1992, с. 82-95.
22.    Археологически данни за неизвестно тракийско селище край Анхиало (Поморие). - Археология, 1993, 3, с. 17-25.
23.    Могилен некропол от Ранножелязната епоха. "Сборяново" т. I, 1997 /Early Iron Age Tumular Necropolis. Sboryanovo, vol. I, Sofia, 1997.
24.    Към икономическата характеристика на тракийския градски център в "Сборянво" - ГМСБ,ХIХ, 1993, с. 33-46. (съавт. Ж. Михайлова)
25.    Гетската столица при Сборяново - проучвания, резултати, исторически прокции. - История, 5-6, 1996, с. 84-92 (част I); История , 1-2, 1997, с. 72-84 (част ІІ).
26.    Metal working in the Getic City in Sboryanovo locality near Isperih, NE Bulgaria - Ephemeris Napocensis (Cluj-Napoca), XVI, 1996, p. 55-77. (in collab. Z. Mihaylova)
27.    Спасителни сондажни проучвания на обекти от ранножелязната епоха в землището на с. Рогозиново, Харманлийско. - ГСУ-ИФ, Археология, 2, 1995 (2003), с. 7-92. (съавт. К. Ников).
28.    New light on the relations between NE Thrace and Macedonia in the Early Hellenistic Times. - In:  Papers of the VIth International Symposium on Ancient Macedonia, Thessaloniki 1996, Thessaloniki, 1999, p. 1075-1089.
29.    Resque Trench Excavations of the Early Iron Age Settlement and Sanctuary near the Village of Rogozinovo, Harmanli district. - Maritsa Project, vol. 1, Sofia, 1997, 167-238. (in collab. K. Nikov)
30.    The Tholos of Odessos. - Archaeologia Bulgarica, 1997, 3, p. 22-33 (in collab. D. Stoyanova).
31.    Съкровището от Борово в археологически и исторически контекст. Първи академични четения в памет на акад. Г. Кацаров (Seminarium Thracicum 3) С., 1998, с. 65-90.
32.    Spatial pattern and economic development of NE Thrace 7th - 2th century B.C. - In: Pistiros and Thasos. Structures commerciales dans la peninsule Balkanique aux VII-II siecles av. J.-C. Actes du Symposium, Septemvri 1998, Opole 2000, p. 55-87.
33.    Who was buried in the Caryatids' Tomb at Sveshtary. Tracia, XII, Studia in honorem Christo M. Danov, 1998, p. 103-107.
34.     Контакти на Североизточна Тракия с Анатолия, Кавказ и Близкия изток преди гръцката колонизация. - В:  Материали от конференция в памет на проф. И. Гълъбов, Бургас 1998, Известия на Бургаския музей, III, 2000, с. 50-61.
35.    Гетската държава - средата на IV - средата на III в. пр. Хр., Конференция "Държавността в историята", Гюлечица 6-8 Х 1998, София, 2001, с. 169-188.
36.     The Getic Capital at Sboryanovo (NE Bulgaria). - In: G. R. Tsetskhladze, J.G. de Boer (eds.) Black Sea Region in the Greek, Roman and Byzantine Periods. TALANTA Proceedings of the Dutch Archaeological and Historical Society, vol. XXXII-XXXII, 2000-2001(2002), 207-221.
37.    The Mal-tepe Complex at Mezek. - In: Papers of the International Symposium in memoraim M. Domaradzki "The Culture of the Thracians and their Neighbours", Kazanlak 1999. (BAR, int. ser., in press)
38.     Notes on the Toreutic Workshops: Production in Northeastern Thrace 4th-3rd Centuries BC. - In: Civilisation grecque et cultures antiques peripheriques. Hommage a Petre Alexandrescu, Bucarest, 2000, 88-93.
39.    Reflections on the "Parmeniscos' group". - Thracia, 13, Studia in honorem Velisari Velkov, 2000, 409-415.
40.    Панагюрското съкровище - изобразителна програма и принадлежност. - В: Доклади от Втори международен симпозиум "Панагюрското съкровище и тракийската култура", Панагюрище 8-9 декември1999, София 2004, 11-30.
41.    Тракийският град в Сборяново. /The Thracian City at Sboryanovo. София,  2000.
42.    Lysimachus' Treasure. -  ГСУ-ИФ - Археология, т. III, 2001 (in press).
43.    The Parmeniskos Amphora Group - New Data and Reflections on the Production Centres and Chronology. - Archaeologia Bulgarica, VII, 2003, 1, 35-43.
44.    Introduction. - In: The Thracian city. Sboryanovo, vol. III, (in press).
45.    Investigations of the Fortification System 1991-1999. - In: The Thracian city. Sboryanovo, vol. III, (in colab. Z. Мihaylova et al.) (in press).
Проучвания на укрепителната система 1991-1999. (съавт. Ж.Михайлова, М. Ганчева, Д. Стоянова)
46.    The 'Crafsmen's quarter" (Central excavation). - In: The Thracian city. Sboryanovo, vol. III, (in press)
"Кварталът на занаятчиите"(ЦИ) (съавт.  Ж. Михайлова, М. Ганчева)
47.    The Sector at the WFW. - In: The Thracian city. Sboryanovo, vol. III, (in press)
Комплекс при СЗКС. Т. Стоянов., Ж. Михайлова, М. Ганчева
48.    Sector 168. - In: The Thracian city. Sboryanovo, vol. III, (in press)
Сектор 168.
49.    Drillings and field surveys within and outside of the fortified part of the city. - In: The Thracian city. Sboryanovo, vol. III, (in press)  
Сондажи и теренни наблюдения в и извън укрепената част на града.
50.    Amphorae and amphora stamps (1990-1999). - In: The Thracian city. Sboryanovo, vol. III, (in press)  
Амфори и амфорни печати (1990-1999 г.).
51.    Imported pottery. - In: The Thracian city. Sboryanovo, vol. III, (in press)  
Импортна керамика.
52.    Metalworking. - In: The Thracian city. Sboryanovo, vol. III, (in press)  
Металообработване. (съавт. Ж. Михайлова)
53.    Agricultural craftsman's and domestic implements and instruments. - In: The Thracian city. Sboryanovo, vol. III, (in press)  
Селскостопански, занаятчийски и битови сечива и инструменти.
54.    Arms, military equipment, horse-trappings. - In: The Thracian city. Sboryanovo, vol. III, (in press)  
Въоръжение и конска амуниция.
55.    Finery and toilet accessories. - In: The Thracian city. Sboryanovo, vol. III, (in press)  
Накити и тоалетни принадлежности. (съавт. Ж. Михайлова)
56.    Varia. - In: The Thracian city. Sboryanovo, vol. III, (in press)
Varia.
57.    Considerations and data about seismic activity. - In: The Thracian city. Sboryanovo, vol. III, (in press)
Данни за сеизмична активност. (съавт. П. Христозков)
58.    The Getic Capital at Sboryanovo - an attempt at characterization.
Гетската столица в Сборяново - опит за характиристика (: 1. Местоположение, площ, планировка и укрепителна система. 2. Стратиграфия и хронология. 3. Икономика и култура. 4. Население - състав и структура. 5. Историческа идентификация.)
59.    Още за ранните контакти на Вътрешна Тракия с Егеида. - В: Античната цивилизация на Балканите и в Средиземноморието. Сб. Доклади в памет на  проф. Руска Гандева, (В. Търново), 2003 (под печат)
60.    On the cultural developments of Early Hellenistic Thrace in the light of the excavations at the Getic capital in Sboryanovo reservation, near Isperih (NE Bulgaria). - In: Nikolova, L. (ed.) Early Symbol Systems in Prehistory, BAR intern. ser. No 1139, 2003, 563-571.
61.    Един необичаен ритон от с. Анево, Карловско. - В: Академични четения в чест на на професор Зл. Гочева. (НБУ, Годишник на Департамент "Средиземноморски и източни изследвания", І, 2002), София 2003, 132-140.
62.    On the spurs' development in Thrace, Macedonia and Illyria during the Early Hellenistic times. - In: ПЪТЯТ. Сборник научни статии, посветени на живота и творчеството на д-р Георги Китов , Sofia 2003, 198-203.
63.    The Getic Capital at Sboryanovo: new excavation issues & research  developments. - In: Thracia 15 In Honour of Alexander Fol's 70 th Anniversary, Sofia 2003, 413-423.
64.     Pieces of metalwork as emblems on the amphora-stamps of Thasos: questions of Intrepretation. - Proceedings of the VIIth Symposium on Ancient Macedonia. Thessaloniki Oct. 2002 (in press)
65.    The Balkan Group of White Lotus Jugs (or the so-called Derveni type gugs): some notes on the orirnin and distribution. - In: Stoyanov, Tonkova, Preshlenov (eds.) Studies in honor of  L. Ognenova-Marinova, Sofia, 2004 (in press).
66.    Thrace, Aegean and Eastern Mediterranean in the Early Iron Age: Questions of Contact Models. - In: Proceedings of the VIIIth International Symposium Thracia Pontica, Sozopol september 2003. (in press)    
67.   Тракийският град в Сборяново/The Thracian City at Sboryanovo. София, 2004 (съавт. Ж. Михайлова и др.)
68.   Гетската столица в ИАР "Сбаряново" - нови резултати. - В: Траките и околният свят. Международна научна конференция, Шумен 12-15 май 2004 (под печат).
69.   Notes on the iconography and date of the pithcer-rhyton of  Borovo silver treаsure. - In: Ancient Civilizations and the Sea. International Conference In Honorem Annorum LXX Mihaili Lazarov, Varna 1-15.10.2004.